Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oskar Götestam 99008, pp. 100. Department of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Oskar Götestam
Titel / Title: Billig mat - till vilket pris? Stadsförnyelse i Gammelstaden
Abstrakt Abstract:

Jag har studerat dagligvaruhandeln i nio månader - en väldigt
kort tid. Min ambition har ändå varit att få ett så brett perspektiv
som möjligt. Tanken har varit att studera dagligvaruhandeln
i sin helhet och inte en viss butikstyp separat. Resonemanget är
mer av karaktären "både och" istället för "antingen eller".
Det som är slående är att den avsaknad av ambition att vilja
reglera marknaden som kulminerade i ändringen av PBL i mitten
av 1990-talet har ersatts av en diskussion om hur framtiden
ska se ut. "Dags att handla", löd den dubbelbottnade titeln på ett
seminarium som hölls i Växjö i november 1998 där den framtida
dagligvaruhandeln diskuterades. I vissa avseenden vill jag påstå
att det redan är för sent. Åtskilligt har redan byggts och anpassats
för att underlätta för en handel som bygger på bilburna
kunder men det finns självklart fortfarande mycket att göra.

Det övergripande målet för examensarbetet är att bidra till att
nya tankar kring fysisk planering väcks. Som representant för de
yngre planerarna hoppas jag att jag har gett diskussionen om
dagligvaruhandel ny kraft. Med tanke på det sammanhang jag
lever i - sambo, utan bil och centralt boende - kan vissa tankar
verka blåögda men bakom dessa finns funderingar som rör oss
alla, oavsett familjestorlek, civilstånd och boplats.
Arbetet är inte ett försök att konstruera en lösning för hur
tätt butiker ska lokaliseras utan ett trevande efter en lösning
som inte går stick i stäv med de miljömål som regeringen har
antagit.
Mer konkreta mål har varit att presentera ett förslag på hur
Gamlestaden kan växa och bli till den blandstad som efterfrågas.
Planförslaget har en tidshorisont på 20 år och mycket kan hända
innan dess som kullkastar idéerna helt och fullt.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation

Nyckelord / Keywords: dagligvaruhandeln, gamlestaden

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: