Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sofia Cedergren , pp. 79. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Sofia Cedergren
Titel / Title: Välkommen till Karlskrona! -ett utvecklingsförslag för Pottholmen
Abstrakt Abstract:

Pottholmen är en stadsdel i de centrala delarna av
Karlskrona som förbinder Karlskronas norra delar med
Trossö och Karlskrona centrum. Som det ser ut idag
lider Pottholmen av en del problem, men besitter också
en del kvaliteer som väntar på att få utvecklas. Framför
allt är Pottholmen en stor trafikapparat, med såväl järnvägstrafik som motortrafik i olika dimensioner. Ett stort
problem är den motorvägsdimensionerade Österleden
som löper längs den attraktiva vattenlinjen och in mot
centrum. Det skapar ogästvänliga miljöer med buller och
höga hasgheter på en plats som skulle kunna användas
på ett mycket bättre sätt. Speciellt då attraktiva Östersjövikar omger Pottholmen.

Ända in på 1800-talet var Pottholmen en egen ö, där bland
annat ett ålderdomshem fanns. De gamla tegelbyggnaderna
finns fortarande kvar och bildar en liten gård, som är bevaransvärd. I mitten av 1800-talet kom
järnvägen till Karlskrona och stationshuset med flyglar
byggdes. Sedan fylldes ön ut och växte ihop med
Pantarholmen och Trossö. De gamla Lokstallarna finns
också kvar och tillsammans med det vitputsade stationshuset bildar de gamla tegelbyggnaderna en viss
atmosfär. Hur denna atmosfär, eller genius loci, kan användas och utvecklas finns beskrivet i dokumentet.
Teoretikern bakom heter Christian Norberg-Schulz, och
är norsk arkitekturprofessor som utvecklat en fenomenologisk metod för att analysera bland annat kulturbebyggda områden. I arbetet finns även andra analysmetoder beskrivna. En serial vision-analys i Gordon
Cullens anda tar dig med på vandringar genom
Pottholmen.

Syftet med detta arbete är att det ska mynna ut i en
utvecklingsplan för Pottholmen, och att Trossö ska
bindas ihop med Pantarholmen på ett stadsmässigt sätt,
med stadsmässiga strukturer. Pottholmen kommer efter
planens genomförandet att vara en blandstadsdel där
stadens funktioner fortsätter och blandas med såväl
bostäder som kontor och ett nytt resecentrum. Ett nytt
stadsbibliotek finns också med i planen. Framför allt
kommer den starka trafikprägeln tonas ner till förmån
för gång- och cykeltrafikanter och för att skapa känslan
av att man kommer in i staden Karlskrona när man anländer
till Pottholmen från Österleden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Pottholmen, Resecentrum, Blandstad, Ortsanalys

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/28/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Claes-Åke Kindlund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

sofia_cedergren@hotmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutseminarium_sofia_cedergren_090820_mindre.pdf (4150 kB, öppnas i nytt fönster)