Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

J. Petersson J. Petersson, Upplevelsen och konsekvenser av att leva med Body Dysmorphic Disorder - en fallstudie av en 22-årig man, pp. 28. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: J. Petersson
jepa03@student.bth.se
Titel / Title: Upplevelsen och konsekvenser av att leva med Body Dysmorphic Disorder - en fallstudie av en 22-årig man
Översatt titel / Translated title: The experience and consequences when living with Body Dysmorphic Disorder - a case study of a 22 year old man
Abstrakt Abstract:

Studiens syfte var att öka förståelsen för och kunskapen om upplevelsen av att leva med Body Dysmorphic Disorder (BDD). Fokus i upplevelsen låg på känslor och konsekvenser i livet men också för individen själv. Med konsekvenser för individen avsåg exempelvis konsekvenser för självuppfattningen, rädslor och framtidstron hos deltagaren. Den metod som användes i studien var semistrukturerad intervju vilken genomfördes via chattservicen MSN och via e-mail. Den initiala intervjun efterföljdes av ett antal uppföljningsintervjuer då nya intressanta aspekter fanns i den första intervjun. Designen som användes var konstant utvecklande vilket innebar studien påbörjades med ett initialt intressefokus och urval vilka förfinades under tiden som data samlades in och analyserades. Datainsamling och analys pågick samtidigt vilket tillät viktiga aspekter att upptäckas och undersökas på vägen genom ytterligare datainsamling. På grund av studiens design lades Rogers personlighetsteori, emotionspsykologi samt teori om framtidstro till efter att resultatet hade tolkats då det var tydligt i tolkningen att dessa psykologiska begrepp var närvarande i resultatet. Då det var en fallstudie som genomfördes hade studien enbart en deltagare, en 22-årig man som har haft BDD i ca 7-8 år. Resultatet visade att de känslor som var närvarande hos deltagaren var hat, avsky, sorg samt rädsla. Konsekvenser i livet var att han hade gått om miste om mycket i sitt liv och sin uppväxt och när det gäller konsekvenser för individen själv visade resultatet att det fanns en diskrepans i hans självuppfattning, en rädsla för sociala situationer som har lett till isolering och undvikning av att förbättra sin situation. Störningen har även lett till konsekvensen att deltagaren inte har någon framtidstro eller någon tro på att det ska bli bättre för honom i framtiden.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Psychology

Nyckelord / Keywords: Body Dysmorphic Disorder, BDD, emotioner, självbild, framtidstro.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/22/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00