Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Saleem Saad-Bin; Shafique Muhammad-Usman MSE-2008-24, pp. 81. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2008.

The work

Författare / Author: Saleem Saad-Bin, Shafique Muhammad-Usman
Aveeator@gmail.com, Ushafique786@yahoo.com
Titel / Title: A Study on Strategic Release Planning Models of Academia and Industry
Översatt titel / Translated title: En studie av strategiska release planering modeller av den akademiska världen och industrin
Abstrakt Abstract:

Strategic release planning (road-mapping) is an important phase of requirements engineering process performed at product level. It is concerned with selection and assignment of requirements in sequences of releases such that important technical and resource constraints are fulfilled. It is always considered difficult to form a strategic release plan due to varying constraints and uncertainties. In this regard, different strategic release planning models have been presented in academia and different methods are being used in Industry.
In this thesis, strategic release planning models presented in academia and some methods of strategic release planning being used in Industry are identified. The contributions of these models are also provided in the thesis. A systematic review has been performed to know strategic release planning models in academia. The aim of systematic review is to present fair evaluation of research concerning strategic release planning models. Through systematic review, requirements selection factors considered by a model, validation details of model and a model’s usefulness for bespoke and market-driven development are summarized.
Moreover two organizations have been interviewed to know strategic release planning models being used in Industry in addition to the ones presented in academia. Similarly contribution of models being used in Industry is provided by logging details of requirements selection factors, validation details and usefulness for bespoke and market-driven software development of each model / process of Industry. Based on systematic review and industrial interviews’ results, a list of common requirements selection factors (considered by models of academia and Industry) is provided. Some general recommendations have been given for research in academia on strategic release planning models after analysis of systematic review and industrial interviews’ results.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Strategisk release planering (väg-kartläggning) är en viktig fas av requirements engineering process som utförs på produktnivå. Det handlar om urval och tilldelning av kraven i sekvenser av utsläpp så att viktiga tekniska och resurser är uppfyllda. Det är alltid anses svårt att skapa en strategisk release planen på grund av olika begränsningar och osäkerheter. I detta avseende olika strategiska release planering modeller har presenterats i den akademiska världen och olika metoder som används inom industrin.
I denna avhandling, strategisk release planering modeller i den akademiska världen och vissa metoder för strategisk release planering som används inom industrin har identifierats. Bidraget från dessa modeller är också i avhandlingen. En systematisk genomgång har gjorts att veta strategisk release planering modeller i den akademiska världen. Syftet med systematisk översyn är att presentera en rättvis utvärdering av forskning om strategisk release planering modeller. Genom systematisk genomgång, krav urval faktorer betraktas som en modell, validering uppgifter om modell och en modell nyttan för beställda och marknadsdriven utveckling sammanfattas.
Dessutom två organisationer som har intervjuats att veta strategisk release planering modeller som används inom industrin och utöver de åtgärder som presenteras i den akademiska världen. Likaså bidrag av modeller som används inom industrin ges genom att logga information om kraven urval faktorer, validering information och nytta för den beställda och marknadsdrivna mjukvaruutvecklingen av varje modell/process industri. Baserat på systematisk genomgång och industriell intervjuer resultat, en förteckning över gemensamma krav urval faktorer (som av modeller av den akademiska världen och industrin) tillhandahålls. Några allmänna rekommendationer har fått för forskning i den akademiska världen på strategisk release planering modeller efter analys av systematisk översyn och industriell intervjuer resultat.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Strategic Release Planning Models, Systematic Review, Road-mapping, Requirements selection factors

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Masterprogram i Software engineering 120 p/Master´s program in Software engineering 120 p
Registreringsdatum / Date of registration: 11/17/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Tony Gorschek
tony.gorschek@bth.se
Examinator / Examiner: Dr. Robert Feldt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

+46765541016, +46762920070

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mse-2008-24.pdf (1027 kB, öppnas i nytt fönster)