Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ingvor Persson; Maria-Eliana Sánchez Muñoz , pp. 37. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Ingvor Persson, Maria-Eliana Sánchez Muñoz
ingvor.persson@telia.com, eliana_100@hotmail.com
Titel / Title: Erfarenheter av dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien har varit att beskriva erfarenheter av dialogen mellan distansstudenter och dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande. Vårt empiriska material utgörs av semi–strukturerade intervjuer. Respondenterna består av studenter som vid något tillfälle har varit distansstudenter vid distansutbildningar hållna av Blekinge Tekniska Högskola. Vissa respondenters erfarenheter grundar sig även i distansstudier vid andra universitet och högskolor. Frågorna vi ställde hade vi delat upp under rubrikerna: studieerfarenheter, kursupplägg samt dialog. Vår studie belyser främst tre aspekter av erfarenhet; teknik, kommunikation, grupp/diskussionsgrupp, vilka går hand i hand med dialogen. Resultatet visade att tekniken är ett viktigt villkor för att dialog vid distansstudier ska finnas. Det framkom att samtidigt som teknik, exempelvis asynkron och synkron kommunikation, är ett villkor för dialog är det studentens eget ansvar att utnyttja befintlig teknik för att skapa en dialog genom grupper/diskussionsgrupper som är viktigt för förståelse och meningsskapande. Studien visar även att om dialog mellan aktörerna student-student saknas upplevs en distans vilken i vissa fall kan leda till avhopp från studierna.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Erfarenheter, dialog, respons, förståelse, meningsskapande, distatansutbildning, distansstudier, distansstudenter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 09/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Pettersson
marten.pettersson@bth.se
Examinator / Examiner: Monne Wihlborg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: v08_kandidatuppsats.pdf (229 kB, öppnas i nytt fönster)