Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carolina Karlsson , pp. 20. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Carolina Karlsson
Titel / Title: En kvalitativ studie om kvinnors och mäns attityder till kvinnor som ledare
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien var att undersöka vilka attityder kvinnor och män har till kvinnor som ledare. Metoden som användes var kvalitativ i form av en enkät med öppna frågor. Totalt deltog 20 stycken respondenter på universitets nivå i undersökningen varav 12 kvinnor
och 8 män i åldrarna 20 till 28. Den teoretiska utgångspunkten i studien var byggd på teorier om kvinnor, ledarskap och stereotyper, för att på så sätt skapa en bättre förståelse om hur olika attityder skapas och upprätthålls i samhället. Det redogörs även för begrepp så som attityd, stereotyp, könsidentitet, könsroller och ledarskap. Det insamlade materialet analyserades sedan utifrån en fenomenologisk
ansats och redovisas i relevanta kategorier utifrån respondenternas utsagor: egenskaper hos en bra ledare, skillnader mellan män och kvinnor som ledare, inställningar till kvinnor som ledare och hinder för kvinnor att nå ledande position. Studiens resultat visar på att
ledarskap överlag sågs som något både män och kvinnor var lämpade för att utöva men kvinnor ansågs ha större problem att nå den ledande rollen än män pga. sociala hinder och stereotypiska attityder.
Respondenterna hade en tendens att tillskriva kvinnor mer ”communal” egenskaper och män mer ”agentic”. Men respondenterna menade samtidigt att en bra ledare hade en blandning av dessa egenskaper och att de egentligen är androgyna i sin karaktär.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The purpose of this study was to investigate the attitudes of men and women toward women leaders. The research method used was qualitative, which took the form of a questionnaire with open ended questions. A total of 20 university level respondents participated in the study, 12 were women and 8 were men, they were all between the ages of 20 and 28. The theoretical approach used in this study was founded on theories about women, leadership and stereotypes, to try

and achieve a better understanding about how different attitudes are created and maintained in society. The study also aims to clarify terminology such as attitude, stereotype, gender identity, gender role and leadership. The empirical data was then analysed with a
fenomenographic approach and were organized in to relevant categories based on the respondents’ statements, attributes of a good leader, the differences between men and women as leaders, attitudes towards women as leaders and obstacles to women when attempting to attain a leadership position. The result of this study shows that leadership is something suitable for both men and women but showed that there was a perception that women appeared to encounter larger
obstacles in reaching leadership positions compared to men, which is largely attributed to social obstacles and stereotypical attitudes. The respondents had a tendency to prescribe women with more ”communal” attributes, and perceived men as being more “agentic”. However the respondent also believed that a good leader had a mix of these attributes and that these traits were in fact androgynous.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Humaniora - the Humanities\Psychology
Nyckelord / Keywords: Leaders, women, attitudes

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8wxfb4
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 08/07/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Malin Wendel
Examinator / Examiner: Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012karlsson.pdf (352 kB, öppnas i nytt fönster)