Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marie Nilsson; Sara Wilke , pp. 33. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Marie Nilsson, Sara Wilke
is98mni@student.bth.se, is98swi@student.bth.se
Titel / Title: Användbarheten på högskolornas och universitetens hemsidor ur studenternas perspektiv.
Abstrakt Abstract:

Problemområde: En del av de högskolor och universitet som har hemsidor har inte lagt så stor vikt på användbarhet då deras funktionalitet brister. Det är svårt för deras studenter att på ett så enkelt sätt som möjligt nå den information de behöver.

Hypotes: ?Användbarheten på högskolornas- och universitetens hemsidor kan förbättras med hjälp av att krav ställs från studenterna.?

Genomförandet: För att undersöka hypotesen har tre undersökningar gjorts. Den första var en granskning av de utvalda högskolornas och universitetens hemsidor av författarna. Undersökning nummer två gjordes med hjälp av enkäter som studenter vid de utvalda högskolorna och universiteten fick svara på. Tredje undersökningen var en enkät som skickades ut med email till de utvalda högskolornas och universitetens webbansvariga.

Slutsats: Av undersökningen som gjordes på studenterna såg vi att Relevansen var viktig för studenterna men att de andra stegen i REAL modellen [9] inte var av så stor betydelse. Det som var viktigast var att informationen de sökte fanns och inte hur de kom åt den. Då de sökte information på sin högskola eller sitt universitet upplevde de ibland att det var svårt att hitta informationen och kunde ta lång tid men skapade sällan någon irritation. Studenterna ansåg inte heller att det behövdes något hjälpavsnitt för att förstå hemsidorna. Om man ser det ur studenternas perspektiv behöver inte användbarheten förbättras på hemsidorna.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: Usability, HCI, Användbarhet, Hemsidor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Gustafsson
goran.gustafsson@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutlig version.pdf (212 kB, öppnas i nytt fönster)