Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Venera Kadrijaj , pp. 47. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Venera Kadrijaj
Titel / Title: ”De ska veta att jag finns strax bakom, om de behöver mig”. En kvalitativ studie om hur ledare inom en ideell organisation ”leder” de frivilliga.
Översatt titel / Translated title: ”They should know that I’am right behind, if they need me”. A qualitative study about how leaders in non-profit organizations “lead” the volunteers.
Abstrakt Abstract:

Antalet frivilliga ökar alltmer och därmed ställs det alltfler krav på frivilligledare/ledare inom ideella organisationer. Min förförståelse är att ledare inom ideella organisationer ska värna om de frivilliga, motivera, ”hålla lågan uppe” och stödja ”eldsjälarna”.
Då det inte finns mycket skrivet om hur frivilligledare/ledare inom Röda Korset går tillväga för att leda frivilliga, är syftet med studien att belysa hur ledare inom en ideell organisation, Röda Korset, ”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och hur ledarna ser på sitt ledarskap.
I bakgrunden har jag redogjort för ideella organisationer och relaterat det till såväl en samhällsnivå som en individnivå. På samhällsnivå har de ideella organisationerna övertagit ett flertal områden och arbetsuppgifter, för att förändra och förbättra samhället, då staten har minskat sitt åtagande. På individ nivå, har de individer som arbetar frivilligt, en drivkraft att bistå med den kunskap och erfarenhet de har, för att hjälpa människor i utsatta livssituationer. Därför anser jag att det är viktigt att belysa just detta fenomen, för frivilliga är just frivilliga, men att de ska känna sig uppskattade och att de behövs. Dock är det viktigt hur frivilligledare/ledare går tillväga för att leda de frivilliga i syfte att engagera, motivera, stödja etcetera.
För att kunna besvara studiens syfte har jag valt att utgå ifrån den kvalitativa metoden. Jag har genomfört åtta intervjuer med frivilligledare/ledare inom Röda Korset, urvalet har skett med hjälp av en Rödakorskonsulent. Genom de kvalitativa intervjuerna vill jag återge mina informanters åsikter, det vill säga hur de ”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och hur de ser på sitt ledarskap. I resultatet poängteras vikten av frivilligledarnas roll och hur de går tillväga för att engagera, motivera, och behålla de frivilliga. Frivilligledarna/ledarna inom Röda Korset anser att det är viktigt att frivilliga får beröm, att de bemöts väl och värdesätts för det arbete eller de uppdrag de utför. Samtidigt skall de frivilliga ta eget ansvar, egna initiativ medan ledaren finns till för att stötta, motivera, visa uppskattning, stimulera, uppmuntra, synliggöra och entusiasmera de frivilliga. Om de frivilliga inte får beröm eller om de inte känner sig uppskattad, känns ”frivilligheten” meningslös. Engagemanget är viktigt och om det inte skulle finnas frivilliga, ”eldsjälar”, skulle det inte behövas frivilligledare/ledare.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The number of volunteers is increasing and therefore the voluntary leader/leaders in non-profit organizations have more demands to live up to. My understanding is that leaders in non-profit organizations should be aware of, and take care of the volunteers, motivate, “keep the flame up” and support “the driving spirits”.
There is not much written about how voluntary leader/leaders of the Red Cross lead there volunteers, therefore the purpose of the study is to illustrate how the leaders of a non-profit organization, the Red Cross, “lead” the volunteers and how the leaders consider their leadership.
In the background, I have described the non-profit organizations and related this to the community as well as to the individual level. The state has reduced its commitment, therefore the non-profit organizations, with the purpose of improving the community, have taken over a number of areas and tasks. On an individual level it means that those individuals who work voluntarily have strength of power to help people in vulnerable situations. They will lend a hand with the knowledge and experience they have. For that reason it is important to demonstrate this phenomenon, because volunteers are only volunteers, they should feel that they are appreciated, valued and that they are needed. However, it is important how the voluntary leader/leaders go on to lead the volunteers in order to engage, motivate, support and so forth.
I have chosen the qualitative method to bring light to the purpose of the study. I have interviewed eight voluntary leader/leaders from the Red Cross. The selection was made with help from a Coordinator/Consultant at the local Red Cross office. My intention with the qualitative interviews is to reproduce my informers’ opinion, that is how they “lead” the volunteers, but also to see how they regard their leadership. The result emphasizes the importance of the role that voluntary leaders have, but also the value of how they engage, motivate and retain volunteers. The result certifies that voluntary leaders are aware of the importance of how they should treat their volunteers. It means that the work and the tasks they perform is valued and appreciated. At the same time, the volunteers take responsibility and initiative, which is required, for the tasks and work, while the voluntary leader is there to show appreciation, support, motivate, stimulate, encourage, make the volunteers feel visible and fill them with enthusiasm. On the other hand, if the volunteers feel that they are not appreciated or needed, their voluntary work can feel meaningless. The commitment is therefore central, because if there were not any volunteers, “driving spirits”, the voluntary leaders would not be needed.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology
Humaniora - the Humanities\Sociology
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Engagemang, eldsjälar, frivilliga, frivilligledare, Human Resource Management (HRM), ideella organisationer, ideellt arbete, ledare, ledarskap, motivation, Svenska Röda Korset. Commitment, driving spirit, Human Resource Management (HRM), leader, leadership, motivation, non-profit organization (NPO), the Swedish Red Cross, voluntary leader, voluntary work, volunteer.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 02/23/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00