Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Eriksson; Belinda Ivarsson , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Anna Eriksson, Belinda Ivarsson
Titel / Title: Anorexia nervosa "En maktlös tid" - Familjens upplevelser utifrån mammans perspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Det är först på senare år som familjens upplevelse samband med att en dotter insjuknar i anorexia nervosa uppmärksammats. Familjemedlemmarna kan känna stor ånger, skuld och förtvivlan när en familjemedlem blir sjuk. Eftersom det visats att sjukdomen påverkar hela familjen är det också av stor vikt att fokusera på hur familjen mår och ge dem stöd. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa familjens upplevelse beskrivet ur mammans perspektiv när dottern har anorexia nervosa. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie, där fyra böcker analyserades. Burnads kvalitativa analysmetod med latent tolkning var metoden som användes för att tolka texten. Resultat: Resultatet visar att familjen upplevde en stor oro- och maktlöshets känsla när dottern insjuknade i anorexia nervosa. Mamman upplevde att anklagelserna var stora från många i vårdpersonalen över att hennes dotter hade insjuknat i anorexi. Slutsats: Utökad kunskap om hur mamman och familjen upplever situationen när deras dotter insjuknar i anorexia nervosa kan leda till att sjuksköterskan kan bemöta familjen mer professionellt genom att stödja och hjälpa istället för att strandsätta och lägga skuld på dem. Genom att sjuksköterskan visar förståelse och bekräfta familjen i sin reaktion kan familjen vara en bidragande hjälp i vården av anorexi.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anorexia, nervosa, dotter, familjen, kvalitativ, mamma, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jessica Berner
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: annae_belindai.pdf (248 kB, öppnas i nytt fönster)