Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rebecka Olsson , pp. 51. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Rebecka Olsson
Titel / Title: Inre Hamnen Oskarshamn, från oanvänd hamn till attraktiv del av staden
Abstrakt Abstract:

Idag finns det ett stort tryck på förtätning i vattennära lägen.
Många gamla verksamhetsområden och hamnområden utvecklas
till nya stadsdelar.
Stora delar av hamnen i Oskarshamn används idag fortfarande
aktivt men Inre Hamnen står utan någon direkt användning.
Syftet med mitt arbete har varit att utforma ett förslag från
oanvänd hamn till attraktiv del av staden, som kopplar ihop
Inre Hamnen med stadens centrum, men som även ska öka
platsens attraktion. Syftet har även varit att öka viljan att röra
och befinna sig i hamnområdet.
Ett problem har varit den upplevda barriärseffekten på
Skeppsbron, som sträcker sig längs med en stor del av planområdet.
Att få ner skalan på vägen samt minska bilarnas
dominans har varit av stor vikt i utformandet av planförslaget.
För att få grepp om platsens egenskaper och karaktär har Cullens
serial vision använts samt en SWOT-analys (styrkor, svagheter,
möjligheter och hot).
Hur man skapar en attraktiv stad har genomsyrat arbetet och
även legat till grund vid utformningen av frågeställningarna. I
arbetet har jag använt mig av tre teoretiker som alla talar om
hur attraktivitet uppnås. De teoretiker jag använt mig av är
Jan Gehl, Jane Jacobs och Gordon Cullen. Det Jacobs och Gehl
förespråkar är att specifika fysiska strukturer gynnar möten
mellan människor i städer samt mångfald. Cullens fokus ligger istället på stadens estetiska funktioner,
hur man når en samstämmighet och organisation till stadens
beståndsdelar. Det alla tre teoretiker dock har gemensamt är
den vikt dom lägger på funktionsblandning för en attraktiv
stad. Därmed blev funktionsblandning en självklarhet i mitt
planförslag.
I arbetet har jag även studerat tre valda referensområden;
Bo01 i Malmö, Varvsholmen i Kalmar samt Gävlestrand i Gävle.
De valda områdena har haft problem och förutsättningar
liknande Inre Hamnens. Efter det har ett urval gjorts över
vilka funktioner och lösningar som kan appliceras på Inre
Hamnen.
Resultatet av min forskningsöversikt, referensområdena
samt analyser som redovisats har blivit ett planförslag över
Inre Hamnen i Oskarshamn. Förslaget bygger på föregående
kapitels resultat. Huvuddraget i planförslaget har varit hur
man skapar en attraktiv del av staden, samt hur man får människor
att röra och befinna sig i hamnområdet.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: planförslag, attraktiv stad, stadsdel, funktionsblandning, offentligt rum, rekreation, hamnområde, förnyelseområde, fysiska strukturer, fysisk planering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8y3d4g
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anette Andersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012olsson.pdf (11122 kB, öppnas i nytt fönster)