Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Kjellsson; Rasmus Lundgren , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Henrik Kjellsson, Rasmus Lundgren
Titel / Title: Anhörigas reaktion vid oväntade dödsfall
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Att förlora en anhörig är något av det värsta som kan hända. Om dödsfallet är oväntat finns det ingen tid att förbereda sig. Då blir oftast reaktionerna kraftigare än vid väntade dödsfall. Om även det sociala nätverket försvinner, upphör en del utav tryggheten i vardagen. Här har vårdpersonalen en viktig uppgift i att stötta de anhöriga. För att detta ska ske så bra så möjligt, behövs förståelse för vilka krisreaktioner som kan uppkomma hos anhöriga.
Syfte: Att beskriva anhörigas reaktioner vid oväntade dödsfall.
Metod: Litteraturstudie som är baserad på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Analysmetod: Manifest innehållsanalys.
Resultat och Diskussion: Resultatet är indelat i nio kategorier: olika reaktioner, känslan av att förlora kontrollen, sorg och smärta, förnekelse, frågande, skuldbelägga, känna sig ensam, dra sig undan och jobbigt med osäkerhet. Omständigheterna runt dödsfallet kunde påverka anhörigas reaktioner. Om den avlidne var yngre, ställdes ofta frågan varför ett så ungt liv tvunget skulle avslutas. I några fall tog de anhöriga själva på sig skulden för dödsfallet, men ibland riktades denna skuld mot andra i stället, exempelvis vårdpersonalen. Efter dödsfallet kände de anhöriga sig ofta ensamma vilket ibland ledde till att de drog sig undan. I de fall då den anhörige var på plats när dödsfallet inträffade upplevdes osäkerhet när de kastades mellan hopp och förtvivlan innan dödsfallet var fastställt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anhöriga, plötslig, död, reaktioner

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8skheg
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/20/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Hans Krona
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012kjellsson.pdf (506 kB, öppnas i nytt fönster)