Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Geanina Jonsson; Jessica Nilsson , pp. 57. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Geanina Jonsson, Jessica Nilsson
ie98gjo@student.bth.se, 266nilsson@telia.com
Titel / Title: Belöninssystem som styrmedel och konkurrensmedel. Samband mellan syfte och belöningstyper.
Abstrakt Abstract:

Problem
Under det senaste decenniet har belöningssystemets betydelse för företaget kommit i fokus. Man har belyst vikten av belöningssystemet, inte minst som styrmedel utan även som konkurrensmedel. Som konkurrensmedel används belöningssystemet för att locka till sig och behålla kompetent personal. Dessa olika syften borde avspegla sig i belöningssystemets utformning genom att man tillämpar olika belöningar och belöningstyper.

Problemfrågor
Hur avspeglas syftena styrmedel och konkurrensmedel i belöningssystemets utformning?
Vilka är de belöningstyper som används främst för att uppnå dessa syften?

Syftet med denna uppsats är att:
?Få en djupare inblick i vilka belöningar som finns för att främja syftena styrmedel och konkurrensmedel.
?Kategorisera olika belöningstyper utefter dessa syften.
?Kartlägga och analysera de eventuella skillnaderna, med avseende på belöningstyp utifrån de olika syftena.

Slutsats
I de företag vi studerat använder man främst materiella belöningar som är kopplade till individen eller systemets prestationer för att uppfylla ett styrmedelssyfte. Belöningarna är främst av proaktiv karaktär, vilket innebär att man belönar om man nått ett visst mål.

Belöningar som används i konkurrensmedelssyfte är till största del immateriella systembelöningar. Dessa avser i första hand att öka trivseln och företagskänslan. Belöningarna är till största del reaktiva, det vill säga kända i förväg av individen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: belöningar, belöningssystem, styrmedel, konkurrensmedel

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Carina Svensson, Eva Lövstål
carina.svensson@bth.se,eva.lovstal.bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/