Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Per Anders Olsson , pp. 67. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Per Anders Olsson
Titel / Title: Hagalunds arbetsplatsområde - Stadsvisioner med utgångspunkt i platsens kvaliteter
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete är skrivet på magisterprogrammet för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola och omfattar 30 högskolepoäng.

Stockholmsregionen växer kraftigt. Bostadsköerna i Stockholmsområdet är långa och Solna, med sitt goda läge i regionen, kollektivtrafikförsörjt med både tunnelbana, pendeltåg, bussar och snart även tvärbana är populärt. Inom 20 år beräknas kommunen öka sin befolkning med mellan 40 och 50 %. Att bygga bostäder i den takten är en stor utmaning.

Syftet med examensarbetet är att utarbeta ett planförslag för Hagalunds arbetsplatsområde och därigenom diskutera hur omvandling av äldre industriområden kan ske. Stadsutveckling av centrala eller halvcentrala industriområden har varit en vanlig planeringsuppgift i många svenska och utländska städer de senaste årtiondena. I takt med att samhället utvecklas och städer växer är denna planeringsuppgift fortsatt aktuell och därmed ur ett allmänt perspektiv angelägen att studera.

Sammanfattningsvis kan planförslaget sägas utgå från områdets befintliga struktur och planmönster. Utgångspunkten har varit att förstärka områdets befintliga kvaliteter. Planförslaget skapar en funktionsintegrerad stadsdel som är nära integrerad till den övriga staden. Områdets trafikstruktur har förenklats och förtydligats och dess entréer liksom kopplingar till intilliggande stadsdelar och grönområden har förbättrats. Områdets historiska och karaktärsgivande kvaliteter har identifierats som en tillgång och har därför legat till grund för planens utformning och diskussioner om nytillkommande byggnader.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, spatial planning, industriområde, arbetsplatsområde, stadsutveckling, omvandling, kulturmiljö, industribebyggelse, kommunikationer, förtätning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ula89
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012olsson.pdf (39397 kB, öppnas i nytt fönster)