Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Muhammad Arslan; Muhammad Assad Riaz MSE-2010-05, pp. 89. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Muhammad Arslan, Muhammad Assad Riaz
arslan_mecom@yahoo.com, assadriaz@gmail.com
Titel / Title: A Roadmap for Usability and User Experience Measurement during early phases of Web Applications Development
Översatt titel / Translated title: En färdplan för användbarhet och användarcentrerad Erfarenheter mätning under tidig faser av webbapplikationer utveckling
Abstrakt Abstract:

Web usability and User Experience (UX) play a vital role
in the success and failure of web applications. However, the
usability and UX measurement during the software
development life cycle provide many challenges.

Based on a systematic literature review, this thesis
discusses the current usability and user experience evaluation
and measurement methods and the defined measures as well
as their applicability during the software development life
cycle. The challenges of using those methods also identified.
In order to elaborate more on the challenges, we conducted
informal interviews within a software company.

Based on the findings, we defined a usability and user
experience measurement and evaluation roadmap for web
applications development companies. The roadmap contains
a set of usability evaluation and measurement methods as
well as measures that we found suitable to be used during the
early stages (requirement, design, and development) of web
application development lifecycle.

To validate the applicability of the defined roadmap, a
case study was performed on a real time market oriented real
estate web application. The results and the discussions of the
findings as well as the future research directions are
presented.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Användbarhet och User Experience (UX) spelar en avgörande roll
i framgång och misslyckande av webbapplikationer. Dock användbarhet och UX mätning under programvarans livscykel ge många utmaningar.

Baserat på en systematisk litteraturstudie, denna uppsats diskuterar aktuella användbarhet och användarupplevelse utvärdering
och mätmetoder och angivna åtgärder samt som deras tillämplighet under mjukvaruutveckling liv cykel. Utmaningarna i att använda dessa metoder identifierades också. För att utarbeta mer på de utmaningar, vi genomfört informella intervjuer inom ett mjukvaruföretag.

Baserat på resultaten, definierade vi en användbarhet och användarcentrerad erfarenheter mätning och utvärdering färdplan för webben tillämpningar utvecklingsbolag. Färdplanen innehåller en uppsättning av användbarhet utvärdering och mätmetoder som samt de åtgärder som vi fann lämpliga att använda under tidigt skede (krav, design och utveckling) i webb applikationsutveckling livscykel.

Att godkänna tillämpning av de definierade färdplanen, en fallstudie som utförts på ett realtid marknadsorienterad verklig egendom webbapplikation. Resultaten och diskussionerna i resultaten samt de framtida inriktningar forskning presenteras.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Usability, Web Usability, User Experience, Roadmap, Evaluation, Measurement

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Masterprogram i Software engineering 120 p/Master´s program in Software engineering 120 p
Registreringsdatum / Date of registration: 06/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Cigdem Gencel
cigdem.gencel@bth.se
Examinator / Examiner: Dr. Tony Gorschek
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

+46 707446847, +46 704423894

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mse-2010-05.pdf (1734 kB, öppnas i nytt fönster)