Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ingrid Johansson , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Ingrid Johansson
Titel / Title: Bemötande och omgivningsfaktorers betydelse i omvårdnad av personer med demenssjukdom på särskilt boende.
Abstrakt Abstract:

Personer med demenssjukdomar ökar i samhället. Utvecklingen av demenssjukdom följs ofta av förändring av beteende, emotionell labilitet och förändrad sinnestämning. Personer med demenssjukdom kan även förändras i personlighet vilket kan leda till aggressivitet. Samtliga boende kan påverkas med ökad oro och otrygghet när aggressiva situationer förekommer på särskilt boende. Det huvudsakliga syftet med studien var att belysa bemötande och omgivningsfaktorers betydelse i omvårdnad av personer med demenssjukdom på särskilt boende. Ett särskilt syfte var att belysa situationer där aggressivitet kan förhindras eller har uppkommit. En intervjustudie genomfördes på ett särskilt boende med demensinriktning. Intervjupersonerna var till yrket sjukvårdsbiträde och undersköterskor. Resultatet av studien visar att vårdpersonal som arbetar på demensboende har mycket kunskaper och erfarenheter i bemötandet av personer med demenssjukdom. Bemötandet, vårdmiljön och arbetsglädjen inom personalgruppen har en avgörande betydelse för att öka de boendes livskvalitet samt att förhindra aggressivitet. Utifrån sina kunskaper och erfarenheter försöker vårdpersonalen hitta lösningar i situationer när aggressivitet hos de boende uppkommit. Vårdpersonalen arbetar med de boende i fokus och de boende bemöts med respekt och värdighet. Anhörigas delaktighet i problematiken runt sina närstående har stor betydelse för de boendes välbefinnande.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Aggressivitet, anhöriga, bemötande, demenssjukdom, omvårdnad, vårdmiljö, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ingridj.pdf (123 kB, öppnas i nytt fönster)