Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Bengtsson; Carina Nilsson , pp. 39. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Linda Bengtsson, Carina Nilsson
Titel / Title: Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet
Abstrakt Abstract:

Blekinge Tekniska Högskola
Sektionen för Management
Arbetets art: C-uppsats 10p
Sociologi 41-60p
Titel: Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på
Internet
Författare: Linda Bengtsson och Carina Nilsson
Handledare: Kerstin Arnesson
Abstract
Uppsatsen behandlar barn och ungdomars utsatthet på Internet. På många plan fungerar Internet som ett verktyg och hjälpmedel, som dessutom skapar möjligheter till bland annat informationssökande och kontaktskapande. Datorns intrång i samhället är dock inte endast av godo, utan det finns en baksida, som på många sätt drabbar barn och ungdomar.
Syftet med studien är att belysa barn och ungdomars utsatthet i form av sexuell exploatering och exponering vid flanering och interaktion på Internet. Vilka former av sexuell exploatering och exponering förekommer och vilka blir konsekvenserna för de utsatta barnen och ungdomarna, är frågor som kommer att behandlas i arbetet.
Problemområdet studeras empiriskt med hjälp av en kvalitativ metodtriangulering, bestående av en telefonintervju samt ett personligt dokument. Telefonintervjun genomfördes med en kvinnlig psykolog vid Rädda Barnen i Stockholm, och det personliga dokumentet skildras i form av ett brev, författat av en mamma till en autistisk pojke som blivit sexuellt utnyttjad på Internet. Läsaren kan även ta del av information kring uppsatsens problematik, i form av tidigare publicerat material samt forskning som bedrivits inom ämnesområdet. Bland annat presenteras material från organisationer som, Rädda Barnen, BRÅ och Ecpat.
Uppsatsens teoretiska del består av Sveningsson et al samt Turkles tankar kring identitetens betydelse vid kroppslös kommunikation och interaktion. Även Goffmans dramaturgiska teori behandlas, vilken belyser individens olika roller vid interaktion, beroende av kontext. Avslutningsvis presenteras Giddens, genom ett framställande av hans tankar kring modernitetens efterdyningar och begreppet tillit.
Uppsatsens viktigaste slutsatser är att barn och ungdomars utsatthet på Internet gestaltas i flertalet skilda former. Resultatet visar bland annat att Internet är den största marknaden för spridning av barnpornografiskt material. Det förekommer att barn och ungdomar, via chatt blir övertalade att klä av sig framför webbkameran, mot någon form av ersättning. Ett karaktäristiskt drag för denna form av utsatthet, är att bilder som publicerats på Internet riskerar att cirkulera i etern till allmän beskådning, i oöverskådlig tid. Det har även framkommit att pedofiler använder sig av Internet för att etablera kontakter med barn och ungdomar. De konsekvenser som utsattheten för med sig varierar, men de barn som utsätts för sexuella övergrepp i form av fysisk våldsföring, är de som mår sämst. Andra konsekvenser är posttraumatiskt stressyndrom, depression, skam och- skuldkänslor samt svårigheter med att känna tilltro till sin omgivning.

Nyckelord:
Barnpornografi
Pedofil
Barn och ungdomar
Internet
Identitet
Utsatthet

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: barnpornografi, pedofil, barn och ungdomar, Internet, identitet, utsatthet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 09/18/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats allt 26maj.pdf (277 kB, öppnas i nytt fönster)