Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Johansson; Anna Nilsson , pp. 17. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Linda Johansson, Anna Nilsson
Titel / Title: Bemötande i sjukvården vid missfall - kvinnors utsagor
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Omkring en av fyra graviditeter resulterar i missfall. Rent medicinskt är ett missfall som sker tidigt i graviditeten något som hamnar långt ner på prioriteringslistan inom sjukvården. För kvinnan däremot är det ofta en stor händelse som hon bär med sig genom hela livet och vårdpersonalens förhållningssätt kan påverka kvinnans upplevelse av missfallet.
Syfte: Syftet med denna studie var att belysa kvinnors utsaga om vårdpersonalens bemötande vid ett missfall.
Metod: Litteraturstudie av två självbiografiska böcker som behandlar ämnet missfall. En kvalitativ analys har använts och böckerna analyserades med inspiration av Burnards analysmetod för att uppnå syftet.
Resultat: Presenteras i fem kategorier: Behov av att sjukvårdspersonal känner till kvinnans framtidsdrömmar, bemötande, behov av att sjukvårdspersonal vet att kvinnan upplever en förlust av kontroll, behov av att sjukvårdspersonal känner till kvinnans förlust av identitet och behov av stöd. Resultatet visar att det är viktigt att sjukvårdspersonalen även ser till kvinnans emotionella behov och inte enbart till de fysiska behoven vid missfallet. Det är betydelsefullt att sjukvårdspersonalen förstår att missfallet är en komplex händelse som får följder på många olika plan hos kvinnan.
Slutsats: Bemötandet och det emotionella stödet är något som vårdpersonalen inte får glömma bort. Bemötandet kvinnan får visar sig ha betydelse för hur kvinna senare kommer att se på sitt missfall.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Missfall, bemötande, kvinnor, utsaga, stöd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/11/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: annan_lindaj_2.pdf (207 kB, öppnas i nytt fönster)