Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Darj , pp. 57. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Karin Darj
karindarj@hotmail.com
Titel / Title: För vem? –om rättvisa i fysisk planering
Abstrakt Abstract:

Syftet med arbetet är att belysa och diskutera rättviseaspekten i fysisk planering under 2000-talet utifrån ett antal begrepp och kriterier om rättvisa relaterade till kontexten för fysisk planering. Vidare är syftet att tillämpa dessa begrepp och kriterier i en analys av rättviseaspekten i det pågående planeringsprojektet Östra Kvillebäcken i centrala Göteborg.

Arbetet inleds med avsnittet Rättvisa i samhällsbyggandet som tar upp rättvisa som begrepp, hur rättvisa kan kopplas till staden samt det svenska systemet och planerarnas roll. Ambitionen med avsnittet är att ge bakgrund och förståelse för begreppet rättvisa och för hur planeringen påverkas av det system som byggts upp i landet samt vilken möjlighet planerare har att styra utvecklingen mot ett mer rättvist utfall.

Efter det här följer en forskningsöversikt ifrån vilken de kriterier som används för att analysera Östra Kvillebäcken hämtas. Där på följer arbetets undersökning som består av en fallstudie där platsens kontext analyseras och en innehållsanalys görs. Analysen av platsens kontext syftar till att ge en förståelse för platsen och dess förutsättningar. Innehållsanalysen går ut på att ett antal dokument kopplade till planeringen för Östra Kvillebäcken analyseras utifrån forskningsöversiktens kriterier.

Undersökningen visar att rättvisa inte tycks ha varit ett prioriterat perspektiv i planeringen av Östra Kvillebäcken. Rättvisa är dock ett komplext begrepp och mycket av utfallet av planeringen kan inte påverkas av politiker och planerare på lokal nivå då det styrs av större nationella och internationella system.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: samhällsplanering, stadsplanering, social rättvisa, rumslig rättvisa

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8veqdl
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg
agneta.sundberg@bth.se
Examinator / Examiner: Ingrid Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012darj.pdf (7983 kB, öppnas i nytt fönster)