Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therese Nilsson Författare: Therese Nilsson, Titel: Stallet som social arena, pp. 32. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Therese Nilsson
Titel / Title: Stallet som social arena
Abstrakt Abstract:

Ridsporten är Sveriges näst största ungdomssport endast fotbollen är större. En miljon svenskar kommer i kontakt med hästar på ett eller annat sätt och cirka 500 000 rider regelbundet för motion, rekreation eller tävling. 200 000 är medlem i någon av Svenska ridsportsförbundets 980 klubbar. Svenska ridsports förbundet har sett att det blir allt populärare att skaffa egen häst antingen är den uppstallade hemma eller så hyrs en box i ett stall. I ett stall vistas flera individer på en begränsad yta som de ska samsas om. Stallet är en social arena som blir allt populärare att vistas i. Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för hur individer konstruerar och vidmakthåller habitus i interaktionen med andra individer. Fokus riktas mot stallet som social arena och mötesplats. Trots att ridsporten är så stor i Sverige så finns det inte mycket tidigare forskning att finna inom ämnet. I studien jag valt att ta med Nina Nikku som tidigare forskning, då hon har kunskap om hästkulturen. För att utföra undersökningen har jag använt mig av en metodtriangulering mellan öppna deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer. Jag anser att det var ett bra val att göra en triangulering för det den ena metoden saknar väger en annan upp. Bourdieus fyra olika kapital, det ekonomiska kapitalet, kulturella kapitalet, sociala kapitalet och det symboliska kapitalet och även Bourdieus teorier om habitus används som teoretisk anknytning. Resultatet av undersökningen visar att Bourdieus fyra olika kapital behövs för att individer i stallet ska kunna konstruera och vidmakthålla habitus i interaktionen med andra individer. Genom det ekonomiska kapitalet kan individerna framhäva förutom pengar, materiella saker som är av vikt på fältet, så som hästras, utrustning och val av stall. Via det kulturella kapitalet kan en individ födas in i hästkulturen och på så vis få ett försprång. En individ som föds in i hästkulturen blir en kulturbärare på ett annat sätt än dem som inte är det. Det sociala kapitalet upprätthåller individer sitt umgänge och tillskrivs en viss status genom sitt val av grupp. Via sin hästkunskap kan en individ i stallet upprätthålla sitt symboliska kapital. Det symboliska kapitalet får sin betydelse först när det tillskrivs en betydelse för fältet. Habitus är det handlingsmönster som hjälper individerna att upprätthålla de fyra olika kapitalen i stallet som social arena.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Stall, hästar, social arena, Bourdieus kapital, habitus

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00