Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lena Rönning , pp. 136. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2001.

The work

Författare / Author: Lena Rönning
lena.ronning@swipnet.se
Titel / Title: Framtidsutveckling i Torsås kommun - detaljhandeln i fokus
Abstrakt Abstract:

Rapporten är ett examensarbete på 20 poäng och utgör avslutningen på min utbildning till teknologie magister i fysisk planering (180p). Arbetet har gjorts under hösten 2000 och vintern/våren 2001.

Inledning
Samspelet mellan stad och land är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle, men ofta framställs landsbygden med sina mindre tätorter som oviktiga och betydelselösa och de flesta små kommuner kämpar hårt mot stagnation. För den breda allmänheten är dessa kommuner främst en temporär rekreationsplats. Utredningen vill medverka till att stärka och medvetandegöra landsbygdskommuners betydelse i allmänhet och Torsås kommun i synnerhet.

Utredningen har valt att analysera hur landsbygdskommunen Torsås kan uppnå en positiv framtidsutveckling och arbetsmetoden är även tillämpbar för andra kommuner. Arbetet belyser även den krassa verklighet som idag råder vid nya detaljhandelsetableringar, där marknadskrafterna i princip har fritt spelrum och där resultatet ofta blir stagnerande stadskärnor och landsbygdskommuner.

Syfte
Syftet har varit att utreda vilka förutsättningar som finns för en framtida handelsutbyggnad i Torsås kommun och att belysa det komplexa samspel mellan olika faktorer som krävs för att nå en positiv handels- och samhällsutveckling. Syftet har också varit att utarbeta planförslag till ny handelsetablering, där för- och nackdelar har vägts mot varandra samt att ge förslag till etapputbyggnader.

Arbetsmetod
Inledningsvis har utredningen belyst generella aspekter väsentliga för detaljhandelns utveckling. Därefter har rapporter, statistik och annan information med direkt eller indirekt betydelse granskats och analyserats. Sedan har slutsatser dragits innefattande både handelsutveckling och generell samhällsutveckling och utredningen har gjort konkreta etableringsberäkningar för ny handelsetablering. Slutligen har konkreta planförslag utarbetats för utbyggnad av detaljhandeln i kommunen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Detaljhandel, landsbygdskommun, samhällsutveckling, köpkraft, köptrohet, handelsplats, köpcentra, samverkan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Professor Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Professor Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Torsås kommun
Anmärkningar / Comments:

På grund av tekniska problem har samtliga diagram gjorda i Excel lagts sist i utredningen. Om ytterligare information önskas eller om något är oklart, kontakta författaren via epost.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: utredning.pdf (5431 kB, öppnas i nytt fönster)