Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lise Svensson 99017, pp. 123. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Lise Svensson
Titel / Title: BRA - Bostäder, Rekreation och Arbete : Norremark och Prästmarken i Växjö
Abstrakt Abstract:

Boendekvalitet och trivsel är viktigt för alla människor. Närmiljön bör utformas så att den innehåller sådant som kan bidra till att livet känns meningsfullt och utvecklande. Vad är det då som gör en stadsdel attraktiv? Givetvis finns det inget enkelt svar på den frågan. Människor är olika och därför krävs det olika kvaliteter för att tillfredsställa olika människors behov. Det finns dock en del kvaliteter som verkar attrahera människor mer än andra. Detta arbete har inriktats på hur en nybyggd stadsdel med bostäder och verksamheter kan komma att se ut efter de önskemål som människor har om ett trivsamt och attraktivt boende.

Planområdet ligger i utkanten av Växjö, och är till viss del bebyggt med småskalig bostadsbebyggelse och lättare verksamheter. Efter att ha undersökt vilka förutsättningar som finns i området och vilka trivselfaktorer som kan tillföras, sattes riktlinjer för planförslaget upp, bland annat bör andelen tung trafik minskas, bebyggelsen ska vara småskalig och indelad i mindre enheter och grönskan bör få ett stort utrymme. Planområdet delades in i tre delområden: Byggtippen, Prästmarken och Norremark.

Byggtippen föreslås att utnyttjas för rekreation eller någon form av idrottsaktivitet. I Prästmarken byggs parhus, mindre flerfamiljshus och ett mindre antal kontorsbyggnader. Planförslaget för Norremark är det mest detaljerade och här föreslås främst mindre flerfamiljshus i två våningar, några kedjehus och en del mindre lättare verksamheter.

BRA - Bostäder, Rekreation och Arbetsplatser på ett litet avstånd från varandra borde vara något som tilltalar de flesta människor.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Boendemiljö, Bostadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: