Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Latif Sulehri MSC-2010:18, pp. 46. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Latif Sulehri
lhsu06@bth.se
Titel / Title: Comparative Selection of Requirements Validation Techniques Based on Industrial Survey
Översatt titel / Translated title: Jämförande Val av kravvalidering baserad på Industrial Survey
Abstrakt Abstract:

In software engineering the requirements validation has very core importance. The requirements validation very helpful to judge that software requirements specification (SRS) is complete and free of bugs. The requirements validation is a assurance that the software requirements document is free of unwanted requirements and completely consistent. In order to remove inconsistency, detect defects and make the software requirements document fully functional the requirements validation is key factor. All possible requirements validation techniques available in academia such requirements reviews , requirements prototyping, requirements testing and viewpoint-oriented requirements validation are explained properly in this thesis report.

In a very readable and understandable way the thesis presents all pros and cons of these requirements validation techniques practiced in different software companies in Sweden and available in academia. This report explains all possible advantages and issues related with these RVTs. In order to judge the best performance of these RVTs and to make their comparison I used a proper channel. I have designed a very effective survey questionnaire with the help of my colleges and literature review. To make creative comparison I conduct interviews and send survey questionnaire to different people working in requirements engineering departments in different software industries in Sweden. Finally the satisfaction levels of different software industries with these requirements validation techniques presents in this thesis report. These variables such as defect detection, time and cost are used to measure the satisfaction levels.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I Software Engineering kraven validering har en mycket central betydelse. Den kravvalidering very helpful att bedöma att Kravspecifikation (SRS) är klar och felfria. Kraven validering är en garanti för att programvaran kravdokument är fri från oönskade krav och helt konsekvent. För att undanröja inkonsekvens, upptäcka brister och göra programvaran kravdokument fullt funktionella kraven validering är viktig faktor. Alla möjliga kravvalidering tekniker inom den akademiska sådana krav recensioner, krav prototyper, provning och synpunkt-orienterade kravvalidering förklaras ordentligt i denna avhandling rapport.

I ett mycket lättläst och begripligt sätt avhandling presenterar alla fördelar och nackdelar med dessa krav validera metoder praktiseras i olika mjukvaruföretag i Sverige och finns i den akademiska världen. Denna rapport förklarar alla möjliga fördelar och frågor kring dessa RVTs. För att bedöma de bästa resultaten i dessa RVTs och göra en jämförelse av dem använde jag en riktig kanal. Jag har skapat en mycket effektiv frågeformulär med hjälp av min högskolor och litteraturgenomgång. Skapa kreativa jämförelse jag intervjua och skicka frågeformuläret till olika personer som arbetar inom tekniska kraven för dessa avdelningar i olika programvaruföretag i Sverige. Slutligen tillfredsställande nivåer av olika programvaruföretag med dessa krav validering teknik presenteras i denna avhandling rapport. Dessa variabler såsom Upptäcka, tid och kostnader används för att mäta tillfredsställande nivåer.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Key words: Requirements validation techniques (RVTs), Software requirements specification (SRS), Test case driven inspections (TCD)

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Datavetenskap/MSC in Computer science
Registreringsdatum / Date of registration: 02/16/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Guohua Bai
gba@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Author: Latif Hussain Sulehri
E-mail: latifsulehry@hotmail.com
Phone: +46 704 917 140

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: latif_thesis.pdf (562 kB, öppnas i nytt fönster)