Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Laursen; Martina Sjölander Värmfors , pp. 64. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Ulrika Laursen, Martina Sjölander Värmfors
Titel / Title: Högre utbildning på lika villkor - Nätbaserad distansundervisning sett ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Översatt titel / Translated title: Higher education on equal terms – Web-based distance learning from an accessibility perspective.
Abstrakt Abstract:

In Sweden it was decided by the Government and the Parliament that all people who are able to and want to participate in higher education should be able to do so. Higher education can through advances in technology be made available via web-based long-distance education. It's a possibility for those who work while studying, students with children, Swedish citizens who live outside of Sweden, etecetera. But the authors of this study began to wonder how this availability would work for people with special needs in web-based distance education. The overall aim of the Bachelor thesis is to increase awareness on the perspective of accessibility at the higher level of net-based distance learning, how students with hidden disabilities, tutors/teachers and coordinators at college or university experience their knowledge of accessibility. The Bachelor's thesis is performed within the subject of pedagogy and the study has a hermeneutic research approach. In order to gain more knowledge, interviews were carried out with three different groups: coordinators at the college or university, tutors/teachers and students. The results obtained in the study were that Swedish colleges/universities are accessible to all students with or without disabilities, so that they will be able to carry through and get degrees in the various courses and programs on the network based distance education at higher level of study. The authors also found that students and tutors/teachers have a desire for a more open approach to hidden disabilities. In addition, it appeared that there was a desire for greater expertise on accessibility. Partly thorough science, partly by adding additional resources in the classroom.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I Sverige har regeringen och riksdagen bestämt att alla människor som kan och vill skall kunna genomföra en högre nivå av utbildning. Denna högre utbildning kan genom dagens teknologi tillgängliggöras som en nätbaserad distansundervisning. Det är en möjlighet för dem som har ett arbete vid sidan om studierna; arbetar vid sidan om, studenter som har barn, svenska medborgare som bor utanför Sverige, etcetera. Men författarna till den här studien började fråga sig hur denna tillgänglighet fungerar för människor med särskilda behov vid nätbaserad distansundervisning. Det övergripande syftet med kandidatuppsatsen är att öka kunskapen om tillgänglighetsperspektiv vid högre nivå av nätbaserad distansundervisning, hur studenter med dolda funktionshinder, handledare/lärare samt samordnare på högskola eller universitet erfarit sin kunskap om tillgänglighet. Kandidatuppsatsen är utförd inom ämnesområdet pedagogik och undersökningen har en hermeneutisk forskningsansats. För att öka kunskapen genomfördes kvalitativa intervjuer med tre olika grupper; utbildningssamordnare, handledare/lärare samt studenter. Resultatet som erhölls i undersökningen blev således att de svenska läroverken är tillgängliga för alla studenter med eller utan funktionshinder, så att de skall kunna genomföra och ta examen i olika kurser och program på de nätbaserade distansutbildningarna på högre studienivå. Författarna fann likaledes att studenter och handledare/lärare har en önskan om ett öppnare förhållningssätt till dolda funktionshinder. Dessutom framkom det även att det finns en önskan om en större kompetens om tillgänglighet. Dels genom vetenskapen, dels genom att tillsätta extra resurser i undervisningssammanhang.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Accessibility, action plan, college/university, communication, coordinator, education and training, hidden disabilities, pedagogical support, tutors/teachers and web-based distance education.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8u4fqt
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 05/08/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingalill Johansson
Examinator / Examiner: Victoria Carlsson Wahlgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012laursen.pdf (470 kB, öppnas i nytt fönster)