Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Isak Johansson; Johan Sjöberg , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Isak Johansson, Johan Sjöberg
Titel / Title: Bemötande av ungdomar med direkt självskadebeteende inom somatisk vård.
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Direkt självskadebeteende är ett globalt växande problem bland ungdomar och i synnerhet bland unga tjejer. Direkt självskadebeteende innebär när en person fysiskt skadar sig själv framför allt genom skära sig. Det finns flera bakomliggande faktorer till varför ungdomar utför sådana kraftfulla handlingar. I Sverige finns idag bara en begränsad kartläggning på hur vanligt detta beteende är och misstankar finns om att mörkertalet är stort. Syfte: Att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av bemötande med ungdomar med direkt självskadebeteende inom somatisk vård. Metod: En litteraturstudie baserad på sex vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna har tolkats med inspiration av Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Hälso- och sjukvårdspersonal upplever att de saknar kunskap och tid för att vårda ungdomar med direkt självskadebeteende. De utvecklar även negativa attityder och känslor i mötet av denna grupp patienter. Slutsats: Hälso- och sjukvårdspersonalens negativa upplevelser gentemot ungdomar med självskadebeteende berodde på att de saknade kunskap och utbildning, även den pressade tidsramen som uppstod var en bidragande faktor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Upplevelse, vårdpersonal, bemötande, ungdomar, självskadebeteende

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Lindvall
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: isakj_johans.pdf (311 kB, öppnas i nytt fönster)