Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Tegel , pp. 52. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Anna Tegel
Titel / Title: Avhopp i nätbaserade högskolekurser - betydelsefulla faktorer ur studenters och lärares perspektiv
Abstrakt Abstract:

Syftet med uppsatsen var att ur ett pedagogiskt perspektiv utveckla mer kunskap kring vad som kan föranleda avhopp i nätbaserad utbildning och hur relationen till utbildningskontexten ser ut. Det empiriska materialet utgörs både av intervjuer med lärare och studenter. Både studenter och lärare kom från nätbaserade kurser i tre olika ämnen. Dessutom genomfördes en observation av de lärplattformar som användes i kurserna med avseende på den kommunikation som hade ägt rum. Studenterna som intervjuades var dels sådana som funderat på avhopp men också de som hoppat av. Till studenterna ställde jag frågor kring kurssituationen och deras tankar kring avhopp och använde mig av frågeteman, där jag hämtade inspiration från tidigare gjorda studier om avhopp för att hitta lämpliga teman. Lärarna fick berätta om sina tankar dels kring hur de strukturerat upp sina kurser men också hur de såg på avhopp. Slutligen jämfördes alla tre aspekter: observationen, studenters och lärares svar. Resultatet visade att fenomenet avhopp var mångfacetterat och att det går att undersöka detta vidare ur flera olika perspektiv. Dialogen var av stor betydelse för avhopp, dock såg behoven olika ut. Det visade sig att både oerfarna och erfarna studenter hade behov av dialog och samarbete med andra. I denna studie var det inte självklart att erfarna studenter skulle vara mer självgående än andra. Både studenter och lärare tycktes vara överens om att det förelåg en attityd om att nätbaserade kurser var en enklare variant jämfört med campuskurser.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Humaniora - the Humanities\Pedagogy
Nyckelord / Keywords: Avhoppsfaktorer, dialog, distanskurs, kursstruktur, lärplattform, nätbaserad undervisning och transaktionell distans

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Pedagogik för IT-stödd distansutbildning
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Anna Tegel

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutversion_30juni.pdf (716 kB, öppnas i nytt fönster)