Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Marklund , pp. 53. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Johan Marklund
Titel / Title: Trädgårdsgatan - Integrerad stadsutveckling
Abstrakt Abstract:

Centrala Skellefteå har en rutnätskaraktär och i stadens periferi återfinns en trädstruktur. Denna uppdelning av olika strukturer bidrar till en fragmentering mellan stadens centrum och periferi, Trädgårdsgatan som löper i nord-sydlig riktning har potential att minska denna barriär. För att kunna minska denna barriär måste vi vara medvetna om att Trädgårdsgatan är ett offentligt rum kopplat till staden som helhet. Arbetet har resulterat i ett förslag, där redovisas hur Trädgårdsgatan har potential att utvecklas för att minska den fragmentering som finns i staden. Resultatet fokuserar inte bara på Trädgårdsgatan som ett stadsrum, utan även som stadsrum kopplad till staden som helhet. Förslaget utgår från de analyser och inventeringar som utförts i arbetet. För att integrera Trädgårdsgatan med den övriga gatustrukturen, föreslås en bro i söder och i norr för att minska älven och järnvägens barriäreffekt,. Trädgårdsgatan föreslås vara, mer än idag, ett stadsrum för människan i staden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design

Nyckelord / Keywords: stråk, space syntax, det offentliga rummet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xnj4q
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
Examinator / Examiner: Ingrid Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012marklund.pdf (5975 kB, öppnas i nytt fönster)