Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Persson; Frida Edvardsson , pp. 17. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Henrik Persson, Frida Edvardsson
Titel / Title: Anhörigas upplevda behov inom akutsjukvården
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Att möta anhöriga är en del inom akutsjukvården. Det finns och kommer alltid att finnas anhöriga runt patienterna som vårdas för livshotande tillstånd. Det är därför väldigt viktigt att bemöta dem på rätt sätt. Enligt tidigare avhandling finns det fyra huvudbehov att uppfylla hos anhöriga. Syfte: Vad har anhöriga för upplevda behov vid mötet med akutsjukvården? Hur väl stämmer Burr’s fyra huvudbehov, behovet av information - att få veta, behovet av att få vara tillsammans med eller i närheten av patienten, behovet av att få hoppas och behovet av att få stöd, överens med tidigare forskning? Metod: Utfördes som
litteraturstudie baserad på tolv artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Författarna analyserade genom att leta efter kategorier som bildade teman. Resultat: Det visade sig att Burr's fyra huvudbehov stämde med tidigare forskning samt att ett femte behov framkom,behovet av att känna trivsamhet. Diskussion: Behovet av att få information visade sig vara en röd tråd genom de övriga behoven. Utan tillfredställt behov av information kunde inte de övriga behoven tillfredställas. Slutsats: Resultatet påvisar att det är av betydelse att bemöta anhöriga med respekt för att de ska känna att behoven blir uppfyllda.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bemötande, anhöriga, behov, akutsjukvård

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/15/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Persson Lintrup
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_henrikp_fridae.pdf (1874 kB, öppnas i nytt fönster)