Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maja Jonasson , pp. 108. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Maja Jonasson
Titel / Title: Avgång Raus - en ny station i södra Helsingborg
Abstrakt Abstract:

Helsingborgs stad är en stationstät kommun. Utmed tre järnvägslinjer finns inte mindre än tio lokaltågstationer. Intentionerna i kommunens översiktsplan är att lokalisera bebyggelse i stationsnära lägen för att skapa en flerkärnig stadsstruktur och att leda in landsbygdens grönstruktur in i de centrala delarna av tätorten. Behov och önskemål om ytterliggare tre stationer finns och Raus, i södra Helsingborg, är ett av de önskade stationslägena. Fram till 1966 hade Raus en station och i samband med anläggandet av Västkustbanan skapades återigen förutsättningar för en station. Raus-området ligger idag i ett strategiskt läge nära stora arbets- och bostadsområden där närheten till Öresundskusten, Landborgen och Rååns dalgång är stora kvaliteter i området. I området finns även många barriärer med stora trafikleder, industriområden och järnvägar som delar upp landskapet. Många av verksamheterna kräver dessutom skyddsavstånd och begränsar markanvändningen vid framtida exploatering av Raus-området. I anslutning till den nya stationen är ett nytt bostads område, Raus Vång, under uppförande. Ytterliggare ett utbyggnadsområde är utpekat av kommunen vid stationen men är fortfarande inte planlagt.

Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett planförslag på hur en framtida utveckling av Raus-området och dess omgivning kan komma att se ut utifrån ett bestämt stationsläge och med hänsyn till kusten, Landborgen och Rååns dalgång.

Ett omfattande analysarbete har genomförts utifrån en så kallad norsk stedsanalys som kan användas som utgångspunkt för att diskutera en orts eller stadsdels situation och framtidsmöjligheter. De av analysens framkomna kvaliteter och brister har sedan legat till grund för den strategi och det planförslag som framarbetats för Raus-området och det så kallade Stationsområdet.

Strategin är ett övergripande förslag för en framtida utveckling av Raus-området. Utifrån strategin har sedan ytterliggare utbyggnads- och utvecklingsområden pekats utifrån strategins fyra riktlinjer:

- att förbinda stadsdelarna genom ett gång- och cykelstråk mellan Råå och Ättekulla längs med vilket olika mål- och knutpunkter ligger
- att minska barriärerna mellan öst och väst genom att bryta upp skalan och föreslå ny markanvändning i industriområde
- att öka tillgängligheten till naturen genom öppningar i barriärerna
- att stärka Raus identitet genom att förankra stenkärlsfabriken, stationen och Raus kyrka med stadsdelen igen

För det så kallade Stationsområdet har ett mer detaljerat planförslag framarbetats. Med en högre bebyggelse vid stationen markeras Raus centrum och stationsläget. Riktningen mellan Raus stenkärlsfabrik och stationen görs även tydlig genom att bebyggelse placeras i linje utmed den väg som leder till fabriken från stationen. Stenkärlsfabriken får fortsätta var en del av det öppna kulturlandskapet genom att en öppen yta lämnas mot fabriken, bebyggelsen markerar gränsen mot det öppna kulturlandskapet.

På grund av att tunneltaket till järnvägen inte går att bebygga skapas en öppen yta som sträcker sig från tunnelmynning i norr till mynning i söder. Den öppna ytan delas upp i tre rum, Stationsparken, Aktivitetstorget, Stationstorget som ramas in av bebyggelse. Trafiken i området leds även till detta rum. Då Raus-området rymmer en vacker och varierad natur med både naturreservat och Natura 2000-område i Rååns dalgång, kusten och Landborgen föreslås ett mindre informationscentrum finnas på Aktivitetstorget. Ny busshållplats ligger mellan de två torgen i anslutning till stationen för att underlätta byten mellan kollektiva transportmedel. Mot Råådalsbanan och fabriken ligger kontor i en L-form runt bostadsbebyggelse, ett skydd mot buller från järnväg och störningar från verksamheter som föreslås finnas kvar.
Avgång Raus - en ny station i södra Helsingborg

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Stadsdelsutveckling, stadsplanering, järnvägsstation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/04/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00