Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lena J Parkkinen; Anna Pedersen , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Lena J Parkkinen, Anna Pedersen
Titel / Title: Att skapa tillit - i mötet mellan närstående och sjuksköterska
Abstrakt Abstract:

Att skapa tillit är ett fenomen som är individuellt för alla människor. Tillit skapandet i mötet mellan sjuksköterska och närstående bygger bland annat på kommunikation, empati och etik. Syftet med studie är att få förståelse för vad som skapar tillit i mötet mellan sjuksköterska och närstående. Metoden som använts är en kvalitativ litteraturstudie. Resultatet visar att omvårdnad inte bara bygger på de tekniska bitarna där sjuksköterskan enbart går in för att bota, den involverar även ett synsätt där man ser människan som helhet och inte som ett objekt eller projekt. För att se människan som en helhet behövs lyhördhet, tro och hopp, en hjälpande och förtroendefull relation och möjligheter till att uttrycka positiva och negativa känslor. Watson som är den teoretiska referensramen i litteraturstudien menar att omvårdnad är väsentlig för människan överlevnad, utveckling och växt. I diskussionen framkom att sjuksköterskor hela tiden behöver vara öppna för förändringar och alltid ha ett reflekterande sätt i de möten de upplever i sin profession. Anledningen till att tillit har stor betydelse i mötet mellan människor beror på att finns det ingen tillit till livet, dess omgivning och systemet, finns det heller ingen grund att stå på.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: tillit, närstående, sjuksköterska, mötet, kommunikation, empati, etik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 11b_att_skapa_tillit_ht05.pdf (1923 kB, öppnas i nytt fönster)