Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linn Janninge; Therese Karlsson , pp. 55. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Linn Janninge, Therese Karlsson
linnjanninge@hotmail.com, therese.malva@hotmail.com
Titel / Title: Etnisk mångfald i kulturlivet. En studie om etnisk mångfald vid Kulturskolan
Abstrakt Abstract:

Alla människor ska ha rätt till att utöva kultur och detta är en rättighet som inte alltid framkommer i samma utsträckning som andra rättigheter, så som rösträtt och yttrandefrihet.
Det finns nationella kulturpolitiska mål som kommunerna ska eftersträva, dock så har de ingen tvingande makt och därför kan kommunerna och förvaltningarna själva bestämma över vad de ska placera resurserna. Kommunernas självstyre leder därför till att vissa områden, så som kultur, ständigt drabbas av besparingar. När Kulturförvaltningen är drabbad av en smal budget, så får vissa områden givetvis lida för detta. Enisk mångfald är ett sådant område, som hamnar i skymundan när budgeten är liten. Studiens syfte är därför att undersöka etnisk mångfald i den kommunalt finansierade verksamheten Kulturskolan i Karlskrona kommun. Två frågeställningar har ställts för att göra studien genomförbar och dessa är - vilka direktiv, mål, planer, dokument och policys har det i det svenska politiska systemet beslutat om gällande etnisk mångfald i kulturlivet? och hur upplever lärare på kulturskolan implementeringen av etnisk mångfald i deras verksamhet?
Den metodologiska utgångspunkten i studien är kvalitativ metod bestående av semi – strukturerade intervjuer samt kvalitativ datainsamling i form av broschyrer, handlingsplaner etc. Datainsamlingen har sedan analyserats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Studien undersökte det som den var tänkt att göra och därför kan validiteten ses som hög (god).
I resultatet framgick det att kulturförvaltningen saknar uppdaterade ”handlingar” kring hur de ska arbeta med etnisk mångfald, att den senaste planen utformades 2006 och att inga mål har uppfyllts, som berör etnisk mångfald i dess verksamhet. Kulturnämnden prioriterar inte heller etnisk mångfald i sin budgetplan.
Vidare så visade resultatet på att Kulturskolans elever uteslutande bestod utav etniskt svenskar och inga specifika åtgärder har utförts för att förändra situationen.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Etniskt Mångfald, Kultur, Kulturpolitik, Kulturförvaltning, Kulturskola, Statligt finansierad verksamhet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kyauc
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/22/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Hultgren
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011janninge.pdf (404 kB, öppnas i nytt fönster)