Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sasa Muric , pp. 63. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Sasa Muric
Titel / Title: Balanced Scorecard inom sjukvården - en fallstudie vid kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Översatt titel / Translated title: Balanced Scorecard within medical services - a case study at the woman´s clinic in Ryhov County Hospital in Jönköping
Abstrakt Abstract:

Den utformning BSC fått vid kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping uppvisar flera skillnader i förhållande till Kaplans och Nortons beskrivning av utformning av BSC. BSC vid kvinnokliniken har idag en annan betydelse än den som Kaplan och Norton definierade. Sin ursprungliga form som ett planerings- och styrsystem har det behållit bara inom ett perspektiv, inom det finansiella perspektivet. Inom de tre andra perspektiven kan det ses som en redovisningsmodell med uppgift att åstadkomma en bättre planering och uppföljning av verksamheten inom kliniken. Själva implementeringsförfarandet följde dock Kaplans och Nortons teoretiska modell och några anmärkningsvärda skillnader i förhållande till denna förekom inte.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: BSC - balanserat styrkort, sjukvården, kvinnokliniken.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars-Göran Aidemark
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Länssjukhuset Ryhov

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete.pdf (834 kB, öppnas i nytt fönster)