Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Petter Lindencrona , pp. 48. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Petter Lindencrona
carlpettergudmund@spray.se
Titel / Title: Fredriksberg - förslag till omvandling av ett industri- och järnvägsområde i Helsingfors till en funktionsintegrerad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Detta examensarbete är ett planeringsprojekt i Helsingfors. Planområdet är ett verkstadsområde för de statliga järnvägarna i Finland, VR. Här har man byggt och reparerat tåg under ett sekel.

Planområdet är aktuellt som förnyelseområde då de ursprungliga verksamheterna successivt minskat. De har lämnat en rad byggnader efter sig som varierar i storlek, material och ålder. Inom VR och Helsingfors stadsplaneringskontor pågår planeringsarbete av området. Staden har stort behov av såväl lägenheter som kontor.

Uppgiften består i att göra ett förslag till bebyggelse, trafiklösningar och grönytor på det landområde där Fredriksbergs verkstadsområde nu ligger.

En viktig frågeställning är vad man ska göra med den befintliga industrimiljön när området förnyas och kompletteras med ny bebyggelse. Det är också viktigt hur området kan integreras med den omgivande staden. Idag är det en avskild enklav i stadsstrukturen.

Syftet är att stadsdelen ska bli full av liv, mångfald och spänning. Mitt planförslag ger en avvägd mix av verksamheter, boende och rekreation. Exploateringsgraden är hög för att fylla marken med hus, människor och aktiviteter, men den medger även utrymme för utveckling och framtida förändringar. En stadsdel som inte går att komplettera eller förändra förlorar i spänning och framtidsanda. Det var viktigt att bevara en väsentlig del av den befintliga bebyggelsen för att utnyttja den arkitektoniska känslan som byggnaderna har. De nya verksamheterna kommer att ha stor möjlighet att påverka anpassningen av verkstadsbyggnaderna.

I förslaget har jag lagt stor vikt vid att åstadkomma ett funktionsintegrerat område, dvs. ett område som innehåller både bostäder, kontor och kommersiell verksamhet. Målet är att ge förutsättningar för en levande, mångsidig och socialt uthållig stadsdel.

För att göra Fredriksberg mer tillgängligt har jag dragit två nya gator igenom området.

Jag för också en diskussion om hur staden bör växa. Det är idag vanligt att ny mark i staden blir tillgänglig på grund av industrins strukturomvandlingar. Att förtäta landområden som industrin lämnat efter sig gör det möjligt att förhindra att staden expanderar över tidigare oexploaterad mark.

Enligt min vision om Fredriksberg kommer i framtiden ca 1000 invånare att bo här i ljusa bostäder nära grönska och service. Ca 1500 kommer att ha sina arbetsplatser i Fredriksberg. Det är lika många som under 50-talet då industrin sysselsatte flest arbetare här. Det kommer att finnas mycket goda kollektivtrafikförbindelser och företagen kommer att ha andra företag inom liknande branscher i närheten. Allt detta i en historisk miljö med intressanta nytillskott i bebyggelsen. Det kommer att bli ett spännande område för många att bo och verka i!

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Nyckelord / Keywords: Industriförnyelse, Helsingfors, Gråmark, Stadsförnyelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
gunnar.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
Anmärkningar / Comments:

E-post: carlpettergudmund@spray.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: fredriksb1.prn.pdf (3754 kB, öppnas i nytt fönster)