Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Petra Svensson; Malin Ågren , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Petra Svensson, Malin Ågren
Titel / Title: Anhörigas upplevelser av akutsjukvården – en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Anhöriga är en stor grupp människor som befinner sig i akutsjukvården varje dag och de kan ha en positiv effekt på sin närstående om de inte är allt för påverkade av situationen. Ett akut omhändertagande av en närstående kan resultera i kaos för hela familjen på grund av den stress och osäkerhet som anhöriga upplever. Anhöriga har ett stort informations behov som inte alltid blir tillgodosett av olika anledningar. Sjuksköterskan kan vara den person som har den bästa positionen till att möta anhöriga och deras behov men det finns en del sjuksköterskor som anser att anhöriga kan vara en krävande del av yrket.
Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser i det akuta skedet när en närstående behöver akut omhändertagande. Metod: Metoden var en litteraturstudie där åtta kvalitativa och vetenskapliga artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Anhöriga upplevde en känslomässig berg- och dalbana där de mest framträdande känslorna var rädsla, hopp och förtvivlan och denna kamp gjorde dem fysiskt utmattade. Ovissheten som de upplevde under tiden de väntade på besked beskrevs som det värsta i situation och de upplevde också att tid och rum stod stilla under denna tid. Anhöriga upplevde att informationen som gavs var bristande och oklar vilket gjorde dem förvirrade och otrygga. En del anhöriga upplevde att de inte blev sedda och att de kände maktlöshet när de inte fick delta eller blev medräknade utan tvingades att lita på personalens beslut. Slutsatser: Om anhöriga upplever att de blir sedda eller inte kan bero på sjuksköterskans vilja och uppfattning om dem eller på den livsförståelse hon har. Kommunikationen är en stor brist i omhändertagandet av anhöriga och kommunikation kan därför behöva ingå i grundutbildningen och belysas mer än vad den gör idag som eget ämne.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anhöriga, upplevelser, erfarenheter, akutsjukvård

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: petras_malinå_2.pdf (348 kB, öppnas i nytt fönster)