Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Edin , pp. 110. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Malin Edin
malin_edin@hotmail.com
Titel / Title: Föreställningar om god stadsmiljö - en fallstudie i Kiruna
Abstrakt Abstract:

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om det finns en allmängiltig uppfattning kring vad som kännetecknar god stadsmiljö, eftersom det i planeringssammanhang ofta talas om god stadsmiljö och attraktivitet på ett sätt som tycks förutsätta att så är fallet. Skillnader i uppfattningar och föreställningar kan vara grundade i olika faktorer och i examensarbetet har skillnader möjliga att relatera till genus och ålder studerats. Genom en fallstudie i Kiruna har delar av resultatet från en, av Kiruna kommun, tidigare genomförd enkätundersökning analyserats vidare för att utreda om det bland de Kirunabor som besvarat enkäten finns skillnader som är möjliga att relatera till genus eller ålder. Fallstudien, som geografiskt sett avgränsats till Kirunas centrala stadsmiljö, har byggts upp kring jämförande diskursanalyser där åtta olika respondentgruppers svar på åtta olika frågor har studerats och jämförts med varandra. Jämförelserna har grundats på vilka byggnader och platser respondenterna lyft fram i sina svar samt på vad de haft för åsikter om Kirunas stadsmiljö. Resultatet av de jämförande diskursanalyserna visar att det finns både likheter och skillnader mellan de olika respondentgruppernas svar. Detta resultat bidrar förhoppningsvis till att öka förståelsen för vilken betydelse genus och ålder har i föreställningar kring vad som kännetecknar god stadsmiljö.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design

Nyckelord / Keywords: föreställning, stadsmiljö, kiruna

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vd9u4
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Karl Bergman
karl.bergman@bth.se
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012edin.pdf (8214 kB, öppnas i nytt fönster)