Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ingrid Kärrsten , pp. 66. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Ingrid Kärrsten
Titel / Title: Effekter av ny infrastruktur
Abstrakt Abstract:

Arbetets utgångspunkt är att ta reda på vilka effekter en ny infrastruktur kan få på en
kommun och på ett samhälle i kommunen samt vilka fysiska åtgärder berörda aktörer avser vidtaga på
grund av satsningen. Jag har använt mig av Ale kommun som exempel när jag studerat. Jag har gjort en
fallstudie över två liknande områden, som också påverkats av ny infrastruktur. Därefter har jag
analyserat och diskuterat om man kan se några samband kommunerna emellan. Det jag har kommit
fram till är lite olika. Många gånger kan ny infrastruktur innebära ett uppsving för kommunen.
Kommunerna kan locka med närhet i och med den, vilket tilltalar många..
Många olika faktorer som vävs samman och bildar en helhet, indikerar att det är en positiv utveckling
som väntar kommunen i och med infrastrukturutbyggnaden. Framförallt genom dubbelspårig järnväg
som främjar pendling med kollektivtrafik. Studier, som jag har tagit del av, visar på att om
möjligheten finns till pendling med snabb kollektivtrafik, såsom tåg till och från en ort, så ökar
befolkningen och arbetsmarknaden på orten. Ökningen är markant om man jämför med vad ökningen
skulle vara om det enbart gällde en ny motorvägsutbyggnad.
Slutsatsen är att ofta innebär en ny infrastrukturutbyggnad en positiv utveckling för en kommun
i fråga om befolkning, arbete osv. Det kan innebära ett lyft för samhällena i kommunen genom att
kommunen själv väljer att satsa, som att planlägga nya bostads- handels- och industriområden och
att näringslivet försöker locka nya verksamheter att etablera sig i kommunen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: Infrastruktur, regional planering, lokal planering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/15/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidat slutinlämning pdf klar.pdf (11691 kB, öppnas i nytt fönster)