Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Axén; Frida Svensson , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Anna Axén, Frida Svensson
Titel / Title: Att som sjuksköterska vårda patienter med ätstörningar
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Sjuksköterskor kan möta patienter med ätstörningar på olika avdelningar. Sjuksköterskor blir ofta överraskade av det stora omvårdnadsbehov som patienterna har. Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelser av vården av patienter med ätstörningar. Metod: En litteraturstudie och granskning av sju vetenskapliga artiklar har genomförts, materialet analyserades med inspiration av Graneheims och Lundmans analysmetod. Resultat: Sjuksköterskor tycker inte att de har tillräcklig kunskap och utbildning för att vårda patienter med ätstörningar. Vårdandet leder till blandade känslor hos sjuksköterskan och hon upplever att hon har olika roller i vården. Sjuksköterskorna upplever att relationsskapandet är en viktig del av vården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Ätstörningar, sjuksköterska, upplevelser, vård, relation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
Examinator / Examiner: Karin Holmén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00