Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jennie Berggren; Christian Bernbo , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Jennie Berggren, Christian Bernbo
Titel / Title: Att leva med långvarig icke-malign smärta
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Långvarig icke malign smärta är vanligt förekommande problem som påverkar en individs liv utifrån flera aspekter; fysiskt, psykiskt och emotionellt. Upplevelsen av smärtan är subjektiv och unik för individen och kan vålla ett stort personligt lidande.
Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig icke malign smärta.
Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie. Studien är baserad på tio artiklar som blivit analyserade utifrån Graneheims och Lundmans innehållsanalys.
Resultat: Personer med långvarig icke malign smärta upplever att smärtan kontrollerar och begränsar dem i vardagen. De upplever att omgivningen inte förstår deras subjektiva upplevelse av smärta och att de blir bemötta med misstro och skepsis. Smärtan begränsar dem i deras interaktion med omgivningen och leder till en känsla av isolering. Ovannämnda faktorer leder till en emotionell påverkan av oro och uppgivenhet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: icke, malign, lidande, långvarig, smärta, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/26/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bert-Åke Nyström
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: jennieb_christianb_2.pdf (470 kB, öppnas i nytt fönster)