Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Valdete Tahiri; Jimmie Tapper , pp. 49. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Valdete Tahiri, Jimmie Tapper
Titel / Title: Mångfald -En kvalitativ studie om arbetet med mångfald inom Skatteverket.
Översatt titel / Translated title: Diversity -A qualitative study on the work of diversity within Skatteverket
Abstrakt Abstract:

Abstract
Vi lever i ett samhälle där arbetsmarknaden ständigt utvecklas och aktörerna på arbetsmarknaden blir allt fler. Vi har valt att belysa begreppet mångfald och anledningen till att vi valde att studera mångfald är att inom svensk forskning berörs knapp mångfaldsfrågor. Vi har valt att studera mångfald utifrån ett ledarskapsfilosofiskt perspektiv, teorin Diversity Management. Organisationen som vi har valt att undersöka är Skatteverket. Vår förförståelse är att flera företag belyser begreppet mångfald i och med att vi lever i ett land med många olika nationaliteter.
Syftet med den här studien är att fördjupa kunskaperna om hur Skatteverkets ledare arbetar med mångfaldsfrågor och hur dessa implementeras i deras dagliga arbete med sina medarbetare.
I bakgrunden har vi redogjort för begreppet mångfald, Skatteverkets som organisation och Skatteverkets mångfaldsplan. Utöver vår bakgrund presenteras regeringens riktlinjer mot diskriminering, Diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen.
För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att utgå ifrån den kvalitativa metoden. Vi har genomfört åtta intervjuer med ledare som arbetar på Skatteverket och urvalet har skett med hjälp av vår kontaktperson som vi har vid Skatteverket. Resultatet har redovisats i tre olika teman. Dessa teman är ledarnas definition av mångfald, mångfaldsplan och mångfaldsarbete på Skatteverket och fördelar och nackdelar med mångfaldsarbete på Skatteverket. Resultatet visar att ledarna vid Skatteverket är för mångfaldsarbete och menar att alla individer oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionshinder ska behandlas lika. Ledarna var också överens om att de behöver mera kunskap om mångfaldsarbete och de önskade att de kunde mera om ämnet.
Slutsatserna vi kan dra av vår undersökning är att viljan om att utveckla mångfalden inom Skatteverket finns. Det finns enbart positiva attityder hos våra informanter samt lyfter våra informanter fram fördelar med mångfald. Men mångfalden är inte stor och det finns en stor okunskap om mångfaldsplanen. Samt att arbetet med utformandet av mångfaldsplanen skulle vara mer regionalt eller i alla fall ske mer gemensamt tillsammans med Sveriges olika Skatteverk runt om i landet för att öka kunskap och känslan av att vara delaktig i arbetet kring mångfald. För att få en mera djup inblick i hur ledarna arbetar med mångfaldsfrågor hade vi behövt undersöka vidare, men istället fokusera på deras medarbetare.

Nyckelord
Diversity management, Ledarskap, Mångfaldsarbete, Mångfaldsplan, Skatteverket

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Abstract
We live in a society where the labor market is constantly evolving. And the amount of people on the market increases. We have chosen to focus on the concept of diversity because within Swedish research the focus on diversity is low. We have chosen to study diversity from a leadership philosophical perspective, the theory Diversity Management. The organization we have chosen to examine is Skatteverket. We believe that many companies are starting to focus on the concept of diversity because we live in a country with many different nationalities.
The purpose of this study is to deepen the understanding of how the leaders at Skatteverket are working with diversity issues and how these are implemented in their daily work with their employees. In the background, we explain the concept of diversity, Skatteverket as an organization and Skatteverkets diversity plan. In addition to our background we will also present the government's guidelines against discrimination, the Discrimination law and the Equality Ombudsman.
In order to answer the study’s purpose, we have chosen to use the qualitative method. We have implemented eight interviews with leaders that work at Skatteverket and the selection has been made with the help of our contact that we have at Skatteverket. The result has been divided into three different themes. The themes are leader’s definition of the diversity plan, diversity work at Skatteverket and the advantages and disadvantages of diversity work. The result shows that the leaders at Skatteverket is for diversity and believe that all individuals regardless of age, gender, ethnicity or disability should be treated equally. The leaders also agreed that they need more knowledge about the diversity work and wished that they could know more about the subject.
The conclusions we can draw from our study is that the desire to develop diversity at Skatteverket is positive. And there are only positive attitudes from our informants regarding diversity and our informants only sees benefits with diversity. But diversity is not great and the diversity is low and there is a great ignorance of the diversity plan.
The work with the design of the diversity plan need to be more regionally or at least the different Skatteverket in Sweden has to start to co-operate to increase the knowledge and the feeling of being involved in the work regarding diversity. To get a more deep insight into how leaders work with diversity issues, we need to investigate further, but instead focus on their employees.

Keywords
Diversity management, Leadership, Diversity work, Diversity Plan and Skatteverket.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Diversity management, Ledarskap, Mångfaldsarbete, Mångfaldsplan, Skatteverket. Diversity management, Leadership, Diversity work, Diversity Plan and Skatteverket.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
kerstin.arnesson@bth.se
Examinator / Examiner: Gunilla Albinsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Skatteverket