Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Frida Alenius Jensen; Cecilia Strandh , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Frida Alenius Jensen, Cecilia Strandh
Titel / Title: Afasi till följd av stroke - Individens livsvärldsperspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Afasi är en komplikation som i 90 procent av fallen orsakas av stroke. Talcentrat i hjärnan blir skadat och personen får svårt att uttrycka sig verbalt och i skrift. Detta kan innebära en förändring i livsvärlden då kommunikationen med omgivningen minskar eller bryts helt. Syfte: Syftet är att studera hur individen kan uppleva sin livsvärld då afasi har uppstått till följd av stroke. Metod: Självbiografiska böcker har granskats och en kvalitativ ansats har använts. Resultat: Då förmågan att kommunicera med omgivningen bryts, uppfattades tillvaron för kvinnorna som studerats kaotisk då känslor som sorg, skam, frustration och pendling mellan hopp och förtvivlan präglade tillvaron. Då det upplevde som en del av identiteten gick förlorad väcktes existentiella funderingar och tankar kring det nya jaget. Slutsats: Trots att afasi begränsar möjligheten att ha en dialog med omgivningen, betyder inte det att individen har ett minskat behov av att få utlopp för sina känslor. Därför är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar afasipatienter och observerar tecken på isolering och depression.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kommunikation, Isolering, Sorg, Skam, Maktlöshet, Frustration, Hopp

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anna-Greta Löwenadler
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: fridaa-j_cecilias.pdf (290 kB, öppnas i nytt fönster)