Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tobias Lindberg , pp. 58. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2002.

The work

Författare / Author: Tobias Lindberg
mda98tli@student.bth.se
Titel / Title: Interaktion i klassrummet
Översatt titel / Translated title: Interaction within the classroom
Abstrakt Abstract:

I den här rapporten beskrivs hur elever mellan åtta och tolv år upplever användningen av datorn och Internet i skolan. Genom att studera användningen av Internet med hjälp av intervjuer, deltagande observationer och informella samtal har författaren i den här rapporten valt att utifrån elevernas perspektiv beskriva deras situation. Utifrån den etnografiska studie och de konstruktionistiska teorier författaren gjort utnyttjas sedan erfarenheter från utbildningstiden för att försökta skapa ett koncept om hur ett framtida klassrum skulle kunna komma att se ut.

Undersökningar har gjorts om hur information, kunskaper och erfarenheter utbyts i klassrummet och vilken betydelse det har för användningen av Internet. Men även hur elevernas själva utvecklas och skapar sig ett kritiskt tänkande och att lära sig sortera, för dem, relevant information. Jag har även studerat hur lärarens roll förändras och hur det påverkar undervisningskulturen. Då eleverna arbetar med uppgifter som de själva skapar sökstrategier för, hittar information till och slutligen gör val som påverkar hur de vill gå vidare med uppgiften. Allt detta sammanfattas sedan i en designvision om hur ett klassrum skulle kunna stödja datoranvändningen och sudda ut gränsen mellan den och den traditionella läromedelsundervisningen.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Internet, undervisning, konstruktionism, kritiskt tänkande, kunskap, information

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/13/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bo Helgeson och Mårten Pettersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Grundskolor i Linköpings kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: interaktioniklassrummet.pdf (287 kB, öppnas i nytt fönster)