Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annasara Bergkvist , pp. 57. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Annasara Bergkvist
Titel / Title: Fysisk planering för en ny landsbygd - en studie av Älö by
Abstrakt Abstract:

Detta arbete behandlar hur en bostads- och verksamhetsutbyggnad i Älö by skulle kunna ske. Det övergripande syftet med arbetet är att genom planering skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i tätortsnära landsbygd med avseende på områdets natur- och kulturvärden, försörjning och social samhörighet.
Problemformuleringen består av tre frågor; hur nya bostäder i Älö kan planeras för att bevara dagens glesa landsbygdskaraktär, hur bevarande av Älös funktionsblandning i form av lantbrukande, småföretagande och hur boende kan kombineras med nya bostäder och ökad turism utan att förstöra byns kvaliteter.
Metoden för arbetet var en kombination av litteraturstudier, intervjuer och ett analyserande planförslag. Litteraturen som studerades var tvärsektoriell och belyste landsbygden utifrån historia, dagens situation och hur framtidens landsbygd kan komma att se ut. Intervjuer som genomfördes var gruppintervjuer med semi-struktur. Dessa tillsammans med litteraturstudien var grunden i utformningen av planförslaget.
Den teoretiska bakgrunden inleds med hur historiska skiftesreformer, by- och gårdstyper har påverkat landsbygdens utseende. Därefter redovisas på vilket sätt landsbygden idag skiljer sig från tätort och varför man måste ha ett annat tillvägagångssätt vid utveckling av service, arbete och boende på landsbygden. Avsnittet avslutas med en studie av hur landbygden kan se ut i framtiden utifrån en undersökning hos boende på landsbygden i Wales och framtidstudie för hur landsbygden kan se ut om 50 år. Parallellt med litteraturstudien går en jämförelse med hur det ser ut i Älö.
Efter detta följer en platsanalys där karaktär, möjligheter och motsättningar analyseras och åtgärder föreslås. Planförslaget innehåller plan- och principskisser samt en kort konsekvensanalys.
Arbetet avslutas med en diskussion kring planförslag, arbetsgång och resultat.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Landbygd, hållbar utveckling, turism

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hqhg6
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011bergkvist.pdf (19226 kB, öppnas i nytt fönster)