Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanne Jeppsson; Ann Skyvell 2004:01, pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Hanne Jeppsson, Ann Skyvell
Titel / Title: Anhörigas behov vid mötet med akut- och intensivvård
Översatt titel / Translated title: Loved ones needs upon contact with emergency - and intensive care
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Tidigare studier visar att när någon blir allvarligt sjuk påverkar det hela familjen. Familjefokuserad vård innebär att de som är viktiga i patientens liv inkluderas i vården. Få studier har med en djupare förståelse beskrivit anhörigas upplevda behov. Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna familjemedlemmars upplevda behov vid mötet med en akutmottagning/intensivvårdsavdelning. Metod: Litteraturstudien byggde på åtta studier, varav fyra med kvalitativ forskningsansats och fyra med en lämplig kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Studierna granskades och analyserades med avsikt att komma fram till olika teman. Resultat: Sex olika teman framkom i resultatet. Det blev tydligt att behovet av information och meningsfullhet var mycket stort. Majoriteten av den anhöriga hade ett behov av att försäkra sig om att bästa möjliga vård gavs patienten. De flesta anhöriga ville även vara delaktiga i den fysiska vården. Många anhöriga hade ett behov av att dölja egna känslor, samt att ignorera grundläggande behov som mat och sömn. Diskussion: Anhörigas upplevelser och behov vid mötet med en akutmottagning eller intensivvårdsavdelning är många. grundat på den här studien kan familjefokuserad vård anses som en självklar tillämpning i en annars så utvecklad vårdmiljö.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Nyckelord / Keywords: livshotande tilstånd, anhöriga, behov, information, meningsfullhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
peter.petersson@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: akut och intensvivvård.pdf (1864 kB, öppnas i nytt fönster)