Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Nina Johansson; Hanna Sjöberg , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Nina Johansson, Hanna Sjöberg
Titel / Title: Att leva med bröstcancer - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: När en kvinna får diagnosen bröstcancer, innebär det en stor omställning för henne, både emotionellt, psykiskt, fysiskt och socialt. Idag är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och varje år insjuknar cirka 7000. För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en god vård, samt att bemöta en kvinna med bröstcancer och inge en känsla av trygghet och empati, är det av vikt att ha kunskap om vad kvinnan kan tänkas gå igenom och uppleva. Syfte: Således syftar denna studie till att undersöka hur kvinnor kan uppleva att det är att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes, baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att det blev en stor omställning för kvinnan när hon fick sjukdomen. Hela hennes tillvaro förändrades och hon pendlade mycket mellan hopp och tankar kring döden. Hon var i stort behov av sin make, familj, vänner och ibland sin tro under sin sjukdomsperiod. De fysiska och psykiska förändringarna på grund av sjukdomen kunde ibland upplevas som värre än själva diagnosen. Ett bifynd var att kvinnan upplevde att hon inte fick den psykiska vård hon hade behövt. Slutsats: Sjuksköterskan måste ha en förståelse för vad kvinnan går igenom för att kunna ge det stöd och trygghet hon behöver.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: bröstcancer, förändring, livet, livskvalité, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ninaj_hannas.pdf (723 kB, öppnas i nytt fönster)