Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lisa Levin; Anette Petersson , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Lisa Levin, Anette Petersson
Titel / Title: Bemötande i livets slutskede. Faktorer som är av betydelse - ur vårdarens perspektiv. En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bemötandet av patienter i livets slutskede ställer stora krav på vårdaren. Egenskaper som kan hjälpa oss som vårdare i vårt möte med döende patienter är en god självkännedom, självreflektion, empatisk förmåga samt såväl fackkunskap men även kunskap om patientens psykologiska och sociala förhållanden. Syftet med studien vara att beskriva vilka faktorer som är av betydelse mellan vårdare och patient i bemötandet med patienter i livets slutskede. Metoden var en litteraturstudie där sökningen i databasen utfördes för att få fram vetenskapliga artiklar som stämde överens med studiens syfte. Även en manuell söknings utfördes på biblioteket. Syftet besvarades i resultatet, där sex artiklar inkluderades, och dessa bildade tillsammans fem teman: att värna om autonomin och integriteten, att hantera ignorans och konfrontation, att hantera ilska och ånger, att skapa en relation samt att skapa frid och värdighet. Studien visade på att det finns ett antal faktorer som har betydelse för hur bemötandet gestaltar sig mellan vårdare och patient i livet slutskede.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: vård i livets slutskede, kommunikation, bemötande, sjuksköterskans syn på döden, döendet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
hjh@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: levin&petersson.pdf (1635 kB, öppnas i nytt fönster)