Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Catarina Augustsson , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Catarina Augustsson
Titel / Title: Barns oro och rädsla inför planerad operation. Den perioperativa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan minska barns oro och rädsla
Abstrakt Abstract:

Dagligen kommer barn till sjukhus inför en planerad operation. De flesta barn är mer eller mindre ängsliga. De kommer till en okänd miljö och vet inte vad som ska hända. Att inte veta vad som ska hända skapar oro och rädsla. Barns oro och rädsla inför planerad operation kan även påverka barnets beteende negativt efter operationen med bland annat separationsångest och sömnsvårigheter. Hur barn reagerar kan bero på olika faktorer som till exempel ålder, tidigare erfarenhet och hur informationen inför operationen ges. Syftet med litteraturstudien var att beskriva barns oro och rädsla inför en planerad operation. Vidare var syftet att beskriva den perioperativa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan minska densamma. Granskning och manifest innehållsanalys gjordes av fem kvalitativa och 10 kvantitativa artiklar. Resultatet visade att barn som skulle genomgå en planerad operation kände att de blev tvingade till en oförutsägbar och plågsam situation som de måste uthärda. De var ledsna och rädda när de kom till sjukhuset. De visste inte vad de ville veta för de hade inte kunskapen om vad som skulle hända. De oroade sig bland annat för själva operationen, smärta och nålar. Oron och rädslan påverkade barnet negativt även efter operationen med ökad smärta och sömnproblem. För att minska barns oro och rädsla finns fler omvårdnadsåtgärder som den perioperativa sjuksköterskan kan använda sig av. Några exempel är information med lek och den perioperativa dialogen. Barn som deltagit i information med lek hade signifikant lägre rädsla både före och efter den planerade operationen. Barn med särskilda behov som informerades med hjälp av den perioperativa dialogen visste innan vad som skulle hända och kände sig inte rädda.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anxiety, child, fear, pediatric, surgery, preoperative, care

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/12/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Andersson
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: catarinaa.pdf (150 kB, öppnas i nytt fönster)