Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Markus Brolin , pp. 96. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Markus Brolin
markus.brolin@hotmail.com
Titel / Title: Åstaden
Översatt titel / Translated title: Åstaden
Abstrakt Abstract:

Idrottsanläggningen Enavallen i centrala Enköping ska flyttas och ytan ska bebyggas med bostäder. Det geografiska läget och det faktum att området delvis gränsar till Enköpingsån, vars roll i staden Enköpings kommun har som ambition att utveckla, gör Enavallen till ett intressant område att studera. Området ligger dessutom nära befintliga villaområden, en prisbelönt park samt strax intill den centrala rutnätsstad som centrum utgör.
Området studerades med analysverktyget Space Syntax för att ge en tydligare bild över de befintliga gångstråk som finns i staden. Analyserna visade att Enavallens potential begränsades av det faktum att ån spärrar av hela norra delen av området. Dessutom är idrottsplatsen, som upptar den största delen av ytan på Enavallen, till stora delar inte utformad för genomströmmande gångtrafik.
En förutsättning för exploateringen av Enavallen är att antalet bostäder i området styrs av att försäljningen av bostäderna ska finansiera den nya idrottsplatsen som ska byggas på en närliggande plats. Detta innebär att kraven på täthet är stor. Av denna anledning lades mycket fokus på hur just tätheten påverkar den framtida byggnadsstrukturen. Slutsatsen var att en tät kvartersstruktur, av samma typ som i centrum, både kan göra att området smälter in i staden samtidigt som rutnätsstaden är en effektiv struktur för täta områden.

Kommunen har som ambition att i samband med exploateringen av Enavallen skapa ett rekreationsstråk på båda sidor om Enköpingsån. Ån är intressant både som barriär och som tillgång och kom att spela en huvudroll i arbetet.

Arbetet gick vidare med att planförslaget Åstaden presenterades Området ges en tät kvarterstruktur som genomskärs av tydliga gång- och cykelstråk. Integrationsanalyser för förslaget visade att integrationen i och utanför området förbättrats och att förutsättningarna för en levande stadsmiljö tack vare den föreslagna gatustrukturen är goda. Förhållandet till ån är viktigt och byggnaderna vänder sig mot ån utan att störa det promenadstråk som breddas så att enköpingsborna kan njuta av ån från båda sidor.
Resultatet blev på många sätt ett traditionellt område men genom det fokus som området har på gång- och cykeltrafiken och ån kan förhoppningsvis fortsatta intressanta idéer dyka upp, idéer som kan inspirera till det fortsatta arbetet med Enavallen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce

Nyckelord / Keywords: Space syntax, Enköping, hållbar stadsbyggnad, stråk, kvartersstad, rutnät.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8famfk
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 03/25/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
abdellah.abarkan@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exjobb_markus_brolin.pdf (17969 kB, öppnas i nytt fönster)