In English below

Avtal om upplåtelse av rätt att publicera examensarbete

Mellan Blekinge tekniska högskola, nedan kallat BTH och författaren har följande avtal ingåtts.

Författaren upplåter utan ersättning till BTH rätten att publicera författarens uppsats-/examensarbete, nedan kallat verket. Publiceringsrätten gäller tillgängliggörande av verket till allmänheten i elektronisk form och i fysisk form.

Publiceringen av verket ska ske i det skick som verket hade vid examineringen.

BTH.s publiceringsrätt medför inga inskränkningar för författaren att använda sitt verk i annat syfte.

Publiceringen inom BTH.s publiceringsrätt ska ske för universitetets forsknings-, utbildnings- och biblioteksverksamhet och inte för kommersiella ändamål.

Studenten intygar;

Författaren har tagit del av och accepterar ovanstående avtal med Blekinge tekniska högskola genom att markera "acceptera-rutan" vid uppladdning av ett nytt dokument till databasen.

Agreement regarding transfer of the right to publish an undergraduate thesis

The following agreement regarding transfer of copyright has been made between Blekinge Institute of Technology, hereinafter designated BTH, and you, hereinafter designated the Author.

The Author undertakes to transfer to BTH without compensation the right to publish the Author's thesis, hereinafter designated the Work. The right to publish shall include the right to make copies and to make the Work available to the public. Publication shall take place in such form as exists when the Work has been approved by examination. Transfer of copyright shall not impose any limitations on the Author to make use of the work for commercial purposes.

Publication shall take place for the university's research, teaching and Library requirements and not for commercial purposes.
The student certify:

The author has read and accept this agreement with BTH by marking the "accept-box" when uploading a new document to the database.