Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Education


TitleAuthor
Fritidsgården som lärandemiljö - Ungdomars utveckling av interkulturell kompetensEva Fredriksson,
Christel Svensson
Försäkringskassans förnyelsearbete - en studie av organisatoriskt lärande vid förändringsarbeteErika Andersson,
Emma Daleke
Human Resource arbetets betydelse för lärande och kompetensutveckling inom två olika organisationerKiran Savasadia
Högre utbildning på lika villkor - Nätbaserad distansundervisning sett ur ett tillgänglighetsperspektiv.Ulrika Laursen,
Martina Sjölander Värmfors
ICT Design and Users’ Affect, Cognition and CreativityMinavere Bardici
IKT som redskap för lärande - aktionsforskning i ett pilotprojektAbigail Hellström
Informationsteknik i den svenska skolanKiran Savasadia
Informellt och utvecklingsinriktat lärande hos kommunala fastighetsskötare: En fallstudie om lärande i arbetslivetPer Hedin,
Mirela Holmberg
Intranät 2.0 - Intranätsansvarigas uppfattningar av interaktivitet på intranätCaroline Grönqvist
Invandrarbarns möte med svensk skolkontext – ur lärarperspektivElmberg Eva
Kommunicerat ledarskap - Upplevelsen av lärandet mellan kvinnliga respektive manliga ledare i kommunikation till en homogen arbetsgrupp av motsatt könCamilla Holm
Kommunikation om kommunikation - medarbetares upplevelser av vad som påverkar kommunikationen mellan dem och deras chefEmma Olsson,
Ida Persson
KUNSKAPSUTVECKLING I NÄTVERKElsa Altefur
Kvinnors känslor, upplevelser och attityder kring återgång i arbetsliv efter föräldraledighetSofia Hoffman 
Listening to the other always Bears FruitAnnette Sandberg
Lusten och viljan att lära - En studie om vad distansstudenter upplever som motivationshöjande i sitt lärandeAnn Dohse
Lära tillsammans. Upplevelsen av lärande i ett traineeprogramMarie Fjällroth
Lärande i teori och praktik hos vuxna utlandsfödda - Sfi-elevers upplevelse av lärandeEdita Mikuljan
Lärandevillkorens beroende av samspel - en studie med fokus på personer med autism-diagnos och deras upplevelse av samspel. Ulrika Hellström
Lärarens upplevelse av elevernas mobiltelefonanvändning i klassrummet - en fallstudieMaritha Olsson
Lärares erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklassAmra Lovic,
Lina Karlsson och Noor Ali Mustafa
Lärares uppfattningar av samspel i undervisningenMy Ilandersson,
Elenore Lindström
Lönesättande samtal - samspelet mellan medarbetare och ledareCamilla Hallberg
Marknadsföringsstrategier för spelutvecklingsteam under utbildningErik Lorentz
Med livet som utbildning: Team och enskilda entreprenörers uppfattningar av lärandeVeronica Carlsson
Medarbetarskap – en studie av medarbetarskap i en arkitektbyråTea Korkeakunnas
Organiserat samarbete mellan lärare och kollegor inom IKT-baserad distansundervisningCarola Andersson,
Kajsa Petersson
Pedagogers arbete i förskolan- upplevelser, problematik och förtjänsterSofia Hoffman
Pedagogisk utformning av ANT-programmet ”Steg-för-Steg” Anna Sandborg
Pedagogiskt ledarskap vid en omorganisation - chefers uppfattningar av det egna ledarskapetCarl-Henric Havilehto,
Richard Holmén 

Föregående | Nästa