Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Camilla Andersson , pp. 42. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Camilla Andersson
Camilla__andersson@hotmail.com
Titel / Title: Space Syntax ett sätt att se stadsplanering i nya dimensioner En studie på Frihamnen i Göteborg
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING
Norra älvstranden har sedan industrialiseringen på 1800-talet varit ett område för varvsindustri och blev under
1900-talet en av de viktigaste hamnarna i Skandinavien.Under de tre senaste decennierna har varvsindustrin här
gått från framgång till kris och avveckling.
I mitten av 1980-talet påbörjades arbetet med en omvandling av norra älvstranden från varvsindustri till en
stadsdel med en blandning av olika funktioner,såsom verksamheter,bostäder,handel,service och kultur.
Projektet delades in i flera etapper,varav Frihamnen är en etapp som ännu inte utvecklats.
Förbindelserna mellan norra och södra älvstranden samt mellan norra älvstranden och centrala delarna på
Hisingen aktualiseras ytterligare i och med förändringarna på norra älvstranden.För att integrera de ?nya ?
stadsdelarna med centrala Göteborg krävs gena,säkra och effektiva stråk som binder samman stadsdelarna.
Arbetet med dessa förbindelser är en viktig förutsättning för Göteborgs framtida utveckling.
I detta projekt studeras,utifrån en så kallad Space Syntaxanalys,hur Frihamnen kan integreras med city och
de centrala delarna på Hisingen samt vilken betydelse ökade förbindelser över Göta älv har för integreringen
av och mellan dessa områden.Space Syntaxanalysen kan kort beskrivas som en renodlad rumslig analys som
studerar det fysiska rummets konfigurering i en stad.Detta innebär att analysen fokuserar på relationerna mellan
rummen och inte på rummen i sig.Enligt upphovsmannen till teorin,Bill Hillier,avgör det fysiska rummets
konfigurella egenskaper uppkomsten för socialt liv.Detta projekt beskriver,redovisar och diskuterar även teorin
som analysmetod och planeringsinstrument.
Som vägledning genom studien ges här en läshänvisning av de olika delarna i dokumentet.Del I redogör för
arbetets syfte och bakgrund samt beskriver områdets historik och förutsättningar.Del II beskriver Space Syntax
som teori och metod.Del III diskuterar Space Syntax som analys-och planeringsinstrument samt visar analyser
av olika planstrukturer över Frihamnen.Del IV redovisar planförslaget med de nya kopplingarna.Del V ger
kommentarer och drar slutsatser kring arbetet med och studien av teorin Space Syntax.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Space Syntax, Frihamnen Göteborg

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/