Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tommy Säl; Kristian Persson , pp. 47. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Tommy Säl, Kristian Persson
tommy.saehl@gmail.com, keype@gmail.com
Titel / Title: Vad kostar det att marknadsföra sig gratis?
Översatt titel / Translated title: Whats the cost of free marketing?
Abstrakt Abstract:

Med vår studie vill vi belysa de potentiella nackdelarna som finns med att marknadsföra sig som företag via Facebook. I och med webb 2.0 och den sociala
revolutionen, där alla kan dela med sig av vad de vill när de vill, så ökar mängden data så pass mycket att markandsförare måste lära sig hantera detta. All data,
statusuppdateringar, flera typer av media samt länkningar har fått termen “de sociala bruset” tilldelat sig. Detta brus måste företagen lära sig att utnyttja eller bryta igenom.
Via en komparativ analys kommer vi att ställa Pringles och Nestlés kommunikationsstrategier mot varandra för att kunna urskilja likheter, skillnader och vad vardera del resulterar i. Vi kommer att avgränsa oss till Facebook som valt socialt media och utgå från de strukturella möjligheterna som finns där; användare kan skriva
väldigt fritt, marknadsföraren bakom varumärket kan dela med sig av material i flertalet olika utföranden för att anpassa sig till åskådaren samt platsen där
marknadsföraren och anhängaren kan konversera fritt - kommentarsfälten. Efter en avslutad analys och summering kom vi fram till ett flertal nackdelar med
marknadsföring via Facebook. Många tar för givet att det är gratis, men detta stämmer bara till viss del. Vill du ha ut ett bra resultat måste tid och energi läggas på att föra en
bra kommunikation med anhängarna. Det finns även en chans att företagssidan används för att sprida dålig PR av nätaktivister, samt att varumärket blir mer
mottagligt för kritik när det “blottas” i och med mer personliga eller för innehållsrika
statusuppdateringar.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Our study aims to highlight the potential downsides with marketing your company through Facebook. With the increasing usage of the web 2.0 mentality and the social
revolution, where anyone can post anything at anytime, also comes the increased amount of data that marketeers must managed to handle. All of this data, status
updates, several types of media and direct links have gained the term “social noise”. Companies have to either break through this noise or learn how to benefit from it. Our
comparative analysis will compare Pringles and Nestlé’s communication strategies to each others, which will tell us the differences, the parables and what they both result
in. We will limit our analysis to Facebook and the structural features that Facebook offers: users can post on your companies page, the marketer that manages the page
can customize his or her posst so that it fits the target audience, and the commonplace for marketers and fans - the comments. When we were done with the analysis we had some obvious downsides with Facebook as a platform for marketing; it’s not free in that way most people think. If you’re expecting a good result, you’ll have to be
willing to bring the time and effort that it takes to manage a good and responsive communication with your fans. Either by doing it yourself, or hiring someone. Another downside is that the page can be “hijacked” and used to spread rumors and false information about the brand. This can happen to any page that is free to roam by
other users. At last, some posts that’ll be done will cause self inflicted wounds to the brands image. The more personal the posts get (which they have to at some point) the higher the risk to get criticized.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Nyckelord / Keywords: Marknadsföring, sociala bruset, sociala medier, Facebook, relationsmarknadsföring

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xkaac
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
peter.giger@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Rådhusgatan 28
374 36 Karlshamn
072-72 79 555